-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31517 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ميدانيم كه بدن انسان از مغز فرمان ميگيرد، حال اگر بر اثر حادثهاي مغز انسان مؤمن و خوبي را به فردي غير مؤمن پيوند بزنند، آيا اين فرد خوب شده و همانند مؤمن به بهشت خواهد رفت؟

انسان، افزون بر جسم مادي كه تشكيل يافته از اعضايي است كه آنها را ميبينم، داراي حقيقت ديگري به نام روح است. روح يكي از مسايل مهمي كه فكر و نظر دانشمندان را به خود متوجه كرده است. قرآن كريم نيز روح را از امر پروردگار دانسته به صراحت ميگويد در مورد روح دانش اندكي به شما انسانها داده شده است: ويَس ?‹َلونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن اَمرِ رَبّي وما اوتيتُم مِنَ العِلمِ اِلاّقَليلا (اسرأ، 85)

بسياري از دانشمندان، بر خلاف عدهاي از مادي گراها، روح را امري مجرد و مستقل از بدن ميدانند كه منشأ احساسات، ادراكات، تعقلات، حركات و سكنات، فعل و انفعالات ارادي و غير ارادي است. و نه در درون بدن جاي دارد و نه بيرون از آن، نه به آن پيوسته است و نه از آن گسسته و ارتباط روح با بدن يك نوع ارتباط و پيوندي بر اساس حاكميت روح بر تن و تصرف و تدبير آن است. براساس اين نظريه كه روايات و قرآن كريم نيز همين را ميگويند مغز انسان ابزار كار روح است و در واقع همه كارهاي ياد شده را روح انجام ميدهد، مانند دوربين و تلسكوپ كه ابزار كار چشم است و در واقع عمل ديدن را چشم انجام ميدهد. اين گروه از دانشمندان دلايل متعددي بر تجرد و استقلال روح، مانند وحدت شخصيت، تفاوت پديدههاي روحي با كيفيات مادي و... آوردهاند.( ر.ك: پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي، ج 5، ص 277 ـ 304، دارالكتب الاسلامية. ) از مطالب ياد شده، معلوم ميشود كه برفرض پيوند مغز انساني به انسان ديگر، تنها ابزار كار به ديگري سپرده ميشود و منشأ كار كه همان روح باشد در خود شخص باقي ميماند. بر اين اساس با باقي ماندن روح در خود شخص تمام حالات، احساسات، ادراكات و تعقلات كلي و خصوصيات اخلاقي در خود شخص باقي ميماند و به ديگري منتقل نميشود تا فردي كه پيوند مغزي شده همه ويژگيها، علوم و ادراكات اهدا كننده مغز را نيز دريافت كرده باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.