-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31519 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ميت پس از قبض روح و پيش از دفن، در كنار جسم باقي ميماند، و آيا به درك حالات و سخنان افرادي كه بر بستر مرگ او حاضر شدهاند، توانا ميباشد، چرا؟

روح انسان، پس از جدايي از بدن مادي، در جسم لطيفي قرار ميگيرد كه از بسياري از عوارض جسمِ مادي، بر كنار است، ولي از آن نظر كه شبيه اين جسم مادي عنصري است، به آن بدن مثالي يا قالب مثالي ميگويند، كه نه به طور كامل مجرد است، و نه مادي محض، بلكه داراي يك نوع تجرد برزخي است.

اين وجود برزخي، پس از قبض روح، براي ميت پديد ميآيد، و به سبب آن، ميتواند حالات و سخنان افرادي كه بر بستر مرگ او حاضر شدهاند را درك كند.

در برخي روايات اشاره شده است كه به هنگام جان دادن، مال، اهل و عمل هر كس، در نظرش مجسم ميشود، و با آگاهي از احوال آنان با آنها سخن ميگويد، امام عليميفرمايد: (ميت)... رو به فرزندانش كرده ميگويد: قسم به خدا! من نسبت به شما محبت داشته و حامي شما بودم، اينك از شما براي من چه كاري ساخته است؟ آنها در پاسخ ميگويند: تو را به طرف قبر برده و در آن جا دفن خواهيم كرد.

در برخي ديگر از روايات آمده است كه ميت، در حالي كه در تابوت گذاشته شده، و او را به طرف قبر ميبرند، با حمل كنندگان جنازه، و نزديكان خود كه آنها را با وجود برزخي ميبيند، حرفهايي ميزند. پيامبر اكرمشخص كافر و دشمن خدا را در هنگام جنازة او به طرف قبر ميبيند كه از همه چيز شكايت دارد; و حمل كنندگان جنازه را سفارشي ميكند كه شما درست عمل كنيد، و مانند من شقي و بدبخت نباشيد، و بشنويد كه من چگونه گرفتار شدم، شما ديگر خود را گرفتار نكنيد و...( ر.ك: سيري در جهان پس از مرگ، حبيب اله طاهري، ص 239 ـ 243، دفتر انتشارات اسلامي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.