-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31520 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

لطفاً دربارة معناي كفواً احد توضيح دهيد؟

سورة توحيد، به نام سورة اخلاص و الاساس( الاتقان في علوم القرآن، سيوطي، ج 1، ص 197، منشورات الرضي، بيدار. )، نيز خوانده شده است. در اين سوره از توحيد پروردگار و يگانگي او سخن گفته شده است. خواندن اين سوره، معادل يك سوم قرآن كريم ثواب دارد; زيرا تقريباً دريك سوم قرآن كريم، پيرامون توحيد بحث شده كه عصارة آن در سورة توحيد بيان شده است.

نخستين آية اين سوره در پاسخ سؤالات مكرري كه در زمينه اوصاف پروردگار شده بود، ميفرمايد: قل هو اللَّه?گحد; بگو: او خداوند يكتا و يگانه است.

ضمير هو رمز و اشارهاي به اين واقعيت است كه ذات مقدس او در نهايتِ خفاست و از دسترس افكار محدود انسانها بيرون است; هر چند آثار او آنچنان جهان را پر كرده كه از همه چيز ظاهرتر و آشكارتر است.

الله: اسم خاص براي خداوند متعال است; در همين يك كلمه به تمام صفات جلال و جمال او اشاره شده است.

احد:از مادة وحدت است; لذا بعضي احد و واحد را به يك معنا تفسير كرده، معتقدند: هر دو به آن ذاتي اشاره است كه از هر نظر بيهمتا و منفرد باشد; در علم يگانه است; در قدرت بيمثال است... و خلاصه از هر نظر بينظير است.

در آية بعد در وصف ديگري از آن ذات مقدس يكتا ميفرمايد: اللَّه الصمد; او خداوندي است كه همة نيازمندان قصد او ميكنند.

صمد: راغب در مفردات ميگويد: صمد; به معناي آقا و بزرگي است كه براي انجام دادن كارها به سوي او ميروند. بعضي گفتهاند: صمد به معناي چيزي است كه تو خالي نيست; بلكه پر است.

در جاي ديگر گفته شده: اين كه به خداوند متعال، صمد گفته ميشود، به خاطر آن است كه بندگانش قصد درگاه او ميكنند.

در حديثي بيان شده است كه امام حسيندر معناي صمد، چنين فرمودند: ... آري، خداوندِ صمد، كسي است كه از چيزي به وجود نيامده و در چيزي وجود ندارد و بر چيزي قرار نگرفته، آفرينندة اشيا و خالق آنهاست; همه چيز را به قدرتش به وجود آورده است; آنچه براي فنا آفريده به ارادهاش از هم متلاشي ميشود و آن چه براي بقا خلق كرده به علمش باقي ميماند; اين است خداوند صمد....( مجمع البيان، طبرسي; ج 10، ص 565، مؤسسة الاعلمي، بيروت. )

سپس در آية بعد به رد عقايد نصارا و يهود و مشركان عرب ـ كه براي خداوند متعال فرزندي يا پدري قايل بودند ـ پرداخته و ميفرمايد: لم يلد و لم يولد; ]هرگز[ نزاد، و زاده نشد.

از بعضي روايات استفاده ميشود كه تولد در آية فوق، معناي وسيعتري دارد و هرگونه خروج اشياي مادي و لطيف را از او و يا خروج آن ذات مقدس را از اشياي مادي و لطيف ديگر نفي ميكند.

بنابراين، اگر خداوند متعال، فرزند ندارد، به دليل آن است كه از عوارض ماده بركنار ميباشد.

و در آخرين آيه، مطلب را دربارة اوصاف خداوند متعال، به مرحلة كمال رسانده و ميفرمايد: و لم يكن له كفوًا?گحد; و براي او هيچگاه شبيه و مانندي نبوده است!

كفو، در اصل به معناي همطراز در مقام و منزلت است و سپس به هرگونه شبيه و مانند اطلاق شده است.

مطابق اين آيه، تمام عوارض مخلوقان و صفات موجودات و هرگونه نقص و محدوديت از ذات پاك او منتفي است; اين همان توحيد ذاتي و صفاتي است; بنابراين او نه شبيهي در ذات دارد، نه مانندي در صفات و نه مثلي در افعال و از هر نظر بينظير و بيمانند است.( ر.ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 27، ص 431 ـ 443، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 20، صـ391، نشر اسلامي. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.