-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31524 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هتك با باطل چه فرقي دارد؟

1. هتك به معناي پرده دريدن است; مانند هتك حرمت كه به معناي بردن آبروي كسي است. امام عليفرمود: از هتك نمودن حرمت ها بپرهيزيد كه آن، روش فُسّاق، فُجّار و گمراهان است.( معارف و معاريف، سيدمصطفي حسيني دشتي، ج 5، ص 2355، انتشارات اسماعيليان، قم. ) به ديگر بيان، هتك با اهانت هم معنا است. اهانت به مفهوم سبك كردن و حقير شمردن ديگري است. پيامبر9 فرمود: خوارترين مردم كسي است كه به مردم اهانت نمايد.( همان، ج 1، ص 312. )

2. باطل، به معناي ناحق و ضدّ حقّ است. حق نيز به معناي هر چيز ثابت و مطابق با واقع، ميباشد در قرآن كريم آمده كه باطل هم چون كف روي آب از بين رفتني است و حق، مانند آب زير كف ماندني ميباشد: اَنزَلَ مِنَ السَّمأِ مأً فَسالَت اَودِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رابِيـًا ومِمّا يوقِدونَ عَلَيهِ فِي النّارِ ابتِغأَ حِليَةٍ اَو مَتـَعٍ زَبَدٌ مِثلُهُ كَذَلِكَ يَضرِبُ اللّهُ الحَقَّ والبـَطِـلَ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفأً واَمّا ما يَنفَعُ النّاسَ فَيَمكُثُ فِي الاَرضِ كَذَلِكَ يَضرِبُ اللّهُ الاَمثال; (رعد، 17) خداوند از آسمان آبي فرستاد، و از هر درّه و رود خانهاي به اندازه آنها سيلابي جاري شد، سپس سيل برروي خود كفي حمل كرده، و از آن چه ]در كوه ها[ براي به دست آوردن زينت آلات يا وسايل زندگي، روي آن آتش روشن ميكنند نيز كفهايي مانند آن به وجود ميآيد. خداوند حق و باطل را چنين مَثَل ميزند; امّا كف ها به بيرون پرتاب ميشوند، ولي آن چه به مردم سود ميرساند ]= آب يا فلز خالص[، در زمين ميماند. خداوند اين چنين مثال ميزند. 3. آنچه گفته شد بررسي مفهوم دو واژه مطرح شده در پرسش بود، و روشن است كه در اين بيان، تفاوت اين دو واژه مورد بررسي قرار نگرفت، دليل آن هم اين است كه در پرسش شما ابهام وجود دارد، چرا كه معمولاً وقتي از تفاوت دو چيز پرسيده ميشود، بايد قدر مشتركي داشته باشند تا تفاوت ها بررسي شود، اما دو واژه هتك و باطل، قدر مشتركي ندارند تا تفاوتهاي آن دو مورد بررسي قرار گيرد. خوب است پرسشگر محترم منظور خود را با توضيح بيشتري در پرسش بعدي مطرح كنند و بفرمايند كه منظورشان از هتك چيست كه تفاوت آن را با باطل پرسيدهاند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.