-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31602 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نشانههاي روز قيامت چيست؟ چرا بيشتر اين آيهها به صورتي است كه آدمي احساس خوشايندي به آن ندارد؟

آيات متعددي كه دربارة مقدمات و علائم قيامت نازل شده همگي نشان ميدهد كه قيامت به طور ساده و آرام برپا نميشود بلكه رستاخيز انسانها مقارن با رستاخيزي در مجموعة جهان آفرينش و آميخته با دگرگوني عظيم و ناگهاني در سراسر نظام كائنات است(معاد، آيتاللّه مكارم شيرازي، ص 406، نشر هدف.) برخي از اين نشانهها عبارتند از زلزلة عظيم چنانكه خداوند ميفرمايد: اي مردم تقواي الهي پيشه كنيد كه زلزلة قيامت حادثة عظيمي است (حج، 1) اين زلزله موجب ميشود كه زمين آنچه در دل دارد را بيرون بريزد (زلزال، 2)، همچنين تاريك شدن خورشيد، بيفروغ شدن ستارگان، حركت كوهها و خرد شدن آنها، درهم ريختگي درياها، شكافته شدن آسمان، فروريختن ستارگان و... همگي از نشانههاي قيامت است كه در سورههاي تكوير، انفطار و قارعه به آن اشاره شده است. براي كسب اطّلاع بيشتر علاوه بر سورههاي فوق به تفسير سورههاي قيامت و انشقاق و كتابهاي معاد نوشتة آيتالله مكارم شيرازي، آيتالله دستغيب و حجةالاسلام والمسلمين محسن قرائتي مراجعه فرماييد.

قيامت با همه حوادث آن، حادثهاي است كه اتفاق خواهد افتاد و آيات و روايات نيز از اين حادثه آن گونه كه اتفاق ميافتد خبر دادهاند. بديهي است كه خبر از چنين حادثهاي با اين وسعت و عظمت، به هيچ وجه نميتواند خوشايند باشد.

آيا ميشود تصور كرد كه همه ارباب قلم، روزنامهنگاران و خبرنگاران جمع شوند و از زلزله، سيل و رانش زمين كه منجر به كشته شدن هزاران نفر ميشود خبر خوشايندي براي مردم مخابره كنند؟!

هدف قرآن از بيان اخبار اين حوادث هشدار به مردم براي كسب تزكيه و تقويَ و آماده شدن براي رويارويي با اين حوادث سهمگين است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.