-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31605 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا وقتي ميگوييم خداوند عادل است، در كنارش بسم الله القاصم الجبارين را ميآوريم؟

صفات خداوند متعال از يك جهت به دو گونه تقسيم ميشود: 1. صفاتي كه بيان گر رحمت و رأفت خداوند متعال است، مانند: رحيم، ودود و رئوف و... و صفاتي كه بيانگر عظمت، شوكت و قدرت خداوند ميباشد، مانند قهار، منتقم، متعال، و... خداوند تعالي با اين كه رحمت و رأفت دارد، داراي شوكت و قدرت نيز ميباشد و در برابر بندگان صالحش رحيم بوده و در برابر ستم گران و جباران، قهار و قدرتمند است. قرآن در اين باره ميفرمايد: نَبِّئْ عِبَادِيَّ أَنِّيَّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ; # وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الاْ ?َلِيمُ ;(حجر، 49ـ50) بندگانم را آگاه كن كه من غفور و رحيم هستم و ]نيز آنها را آگاه كن كه [ عذاب و كيفر من عذاب دردناكي است. يكي از صفات خداوند متعال در برابر جباران و ستم گران، صفت قاصم است كه در احاديث قدسي، خداوند متعال خود را به آن ستايش فرموده است: انّي أنا الله لا اله الا انا قاصم الجبارين مذل الظالمين; يعني همانا من خداي يكتايي هستم كه جز من معبودي نيست، درهم شكننده ]قدرت[ جباران هستم و خوار كنندة ستم گران.(الصراط المستقيم، علي بن يونس عاملي، ج 2، ص 137، نشر المكتبة المرتضوية لاحيأ آثار المرتضوية.)

در دعاي افتتاح ـ كه در شبهاي ماه مبارك رمضان خوانده ميشود ـ نيز به اين صفت الهي اشاره شده است.(اقبال الاعمال، سيد بن طاووس، ج 1، ص 140، نشر دفتر تبليغات اسلامي.) مقصود از قاصم الجبارين و مذل الظالمين اين است كه خداوند سلطه جويان را درهم ميشكند و ستم گران را خوار و بيمقدار ميكند و مقصود از جبارين كساني هستند كه با قهر بر مردم مسلط ميشوند و به ناحق بر آنان حكم ميرانند; اين معنا با عدالت خداوند ـ كه اقتضا ميكند هر چيزي در جاي مناسب خود قرار گيرد و ستم گر را به سزاي عملش برساند و صالح را به پاداش اعمالش ـ منافات ندارد، بلكه عين عدالت است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.