-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قيامت روي زمين واقع ميشود؟

يكي از ويژگيهاي موضوع معاد و قيامت اين است كه بسياري از ويژگي ها و جزئياتش از راه عقل دست يافتني نيست و تنها از راه آيات قرآن و روايات معصومين: قابل فهم است. براي روشن شدن اين مسأله كه آيا قيامت روي همين زميني كه هم اكنون ما روي آن زندگي ميكنيم، واقع ميشود يا نه؟ چند نكته به اختصار اشاره ميشود:

1. هنگام قيامت نظام جهان مادي دگرگون ميشود و نظام جديدي بر پا ميشود. خورشيد در هم پيچيده ميشود. (تكوير، 1) ستارگان تاريك و پراكنده ميشوند (تكوير، 2; انفطار، 2) كوه ها به حركت در ميآيند; متلاشي ميشوند; به ماسه تبديل ميشوند و به صورت پشم زده شده در ميآيند. (كهف، 47; طه، 105; واقعه، 5; حاقه، 14; معارج، 9; مزمل، 14; تكوير، 3 و قارعه، 5) درياها از جا بركنده ميشوند (انفطار، 3) زلزلة هولناكي رخ ميدهد (حج، 1 و زلزله، 1)

2. در روي زمين تغيير و تحول صورت ميگيرد و زمين به غير اين زمين مبدل ميگردد، (ابراهيم، 48) و زمين به نور پروردگار روشن ميگردد. (زمر، 69). گرچه در مورد چگونگي دگرگوني زمين دو تفسير كلي ارائه شده است; يكي دگرگوني زمين و بقاي ذات آن، و ديگري تغيير ذات زمين; ولي در هر صورت در قيامت زمين وجود دارد.(ر.ك: مجمع البيان، علامه طبرسي، ج 3، ص 323، داراحيأ التراث العربي/ تفسير الميزان، علامه طباطبايي، ج 17، ص 295 ـ 296، مؤسسة اسماعيليان.)

3. در آيات متعددي از قرآن آمده كه با برپايي قيامت مرده ها از قبرها برانگيخته ميشوند. ...واَنَّ اللّهَ يَبعَثُ مَن فِي القُبور; (حج، 7)... و در حقيقت، خداست كه كساني را كه در گورهايند برميانگيزد. ميگويند: اي واي بر ما، چه كسي ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟ اين است همان وعدة خداي رحمان. (يس، 52) ...اِذا بُعثِرَ ما فِي القُبور; (عاديات، 9) آن چه در گورهاست بيرون ريخته گردد.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 20، ص 223 و 342، دفتر انتشارات اسلامي / تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 12، ص 168; ج 14، ص 25; ج 27، ص 222 ـ 223، دارالكتب الاسلامية.) با توجه به نكات ياد شده به اين نتيجه ميرسيم كه:

اولاً: در قيامت زمين به شكل كنوني آن، وجود نخواهد داشت، بلكه در آن تغيير و تحوّل عظيمي رخ خواهد داد.

ثانياً: قيامت و رستاخيز بر روي زمين واقع خواهد شد.

ثالثاً نظام قيامت با نظام كنوني تفاوت خواهد داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.