-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31672 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با آن كه فردي مذهبي هستم و به دستورهاي ديني عمل ميكنم، ليكن احساس ميكنم كه خداوند به من عنايتي ندارد، زيرا از او خواستهام كه مرا در ترك يك گناه، يا توفيق انجام يك طاعت ياري كند، ولي اثري ديدن نشده، پس لطف خدا كجاست؟

عمل كردن به دستورهاي خدا، وظيفة بندگي است. انسان در برابر انجام وظيفه و تكليف، نميتواند هيچ گونه منّتي بر خداي تعالي داشته باشد، بلكه خدا بر ما منت گذاشته كه براي تأمين سعادت و كمال ما تكاليفي صادر فرموده است، خدا آفريدگار ماست و هيچ نيازي به عبادت ما ندارد، قرآن در اين باره ميفرمايد: يَـََّأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ;(فاطر،15) اي مردم! همة شما فقير و محتاج خدا هستيد، تنها خداست كه بي نياز و غني بالذات و ستودة صفاتست.

انجام دستورهاي الهي، تأمين كننده سعادت و خوش بختي خودِ ما است; نماز و روزه و ديگر واجبها و مستحبها،، نردبان ترقي و تكامل انسان هستند.

نوشتهايد خدا در ترك گناه مرا ياري نميكند; خداوند به شما عقل داده و بر اثر همين عقل و راهنمايي مربيان الهي، گناه را تشخيص ميدهيد و به زشتي آن علم پيدا ميكنيد; براي ترك گناه، اراده، جدي از طرف خودتان لازم است. خداوند هرگز فردي را به انجامكار نيك و يا ترك كار بد، مجبور نمي كند، اين خود شخص است كه بايد با اختيار و آزادي به اختيار و آزادي به كار نيك بپردازد و از كار بد دوري ورزد. قرآن در اين باره ميفرمايد: إِنَّا هَدَيْنَـَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُورًا ;(انسان،3) ما راه را به او ]انسان[ نشان داديم، خواه شاكر باشد ]و پذيرا گردد[ يا ناسپاس.

البته بايد از خدا درخواست كرد كه ما را به صراط مستقيم هدايت فرموده، توفيق طاعت و بندگي به ما عطا فرمايد و ما را از شرّ وسوسههاي شيطان و نفس اماره، حفظ نمايد، ليكن تنها با دعا، ياري الهي شامل حال انسان نميشود، بلكه به دنبال دعا بايد در راه رسيدن به هدف تلاش كرد: وَ الَّذِينَ جَـَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ; (عنكبوت،69) و آنها كه در راه ما]با خلوص نيت[ جهاد كنند، قطعاً به راههاي خود، هدايتشان خواهيم كرد و خداوند با نيكوكاران است.

براي توفيق در ترك گناه، به چند نكته بايد توجه كرد:

الف ـ اراده جدّي: انسان موجودي آزاد و صاحب اراده است. آدمي با يك اراده جدّي ميتواند هر نوع عملي، گرچه سالها به آن عادت كرده باشد را ترك كند.

ب ـ ياد خدا: اگر انسان هنگام انجام گناه خدا را ياد كند و بداند خدا او را ميبيند و عمل او را مشاهده ميفرمايد، تأثير فراواني در ترك گناه دارد; متأسفانه خدا در آن حال فراموش ميشود، قرآن مجيد، در آيات فراواني، انسان را به اين حقيقت توجه داده است: أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَيَ ;(علق،14) آيا انسان نميداند كه خدا او را ميبيند.

ج ـ توجه به عاقبت گناه: ترديدي نيست كه گناه پيامدهاي بدي دارد; عاقبت گناه، ذلّت و خواري است; گناه هم كيفر دنيوي دارد و هم اخروي; بنابراين، انسان عاقل نبايد براي لذّت زود گذر، سعادت ابدي خود را از دست بدهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.