-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31676 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا گمراهان در قيامت كر و كور هستند، مگر در قيامت صداها را نميشنوند؟ در آيههاي ديگر ميخوانيم كه صداها و مسائل دوزخ و... را ميبينند، توجيه اينها چگونه است؟

آياتي در قرآن مجيد هست كه بر ديدن و شنيدن مجرمان در قيامت دلالت دارد: وَ رَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ;(كهف، 53.) گناهكاران، آتش دوزخ را ميبينند. ; دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ;(فرقان، 13.) دوزخيان، صداي خود را به واويلا بلند ميكنند.; سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَ زَفِيرًا ;(فرقان، 12.) مجرمان، صداي وحشتناك آتش خشمگين را ميشنوند.

از طرف ديگر برخي آيههاي قرآن مجيد ميفرمايد: مجرمان، در حالي كه كور و لال و كرند، در قيامت محشور ميشوند كه از جملة آن آيهها، همين آية شريف است: عمياً و بكماً و صماً.

حال پرسش اين جاست كه آيا بين اين دو دسته آيه، تضادّي وجود دارد؟ به طور قطع چنين نيست. مفسّران پاسخ هاييدادهاند كه به برخي از آنها اشاره ميشود:

1. ميدانيم كه قيامت ايستگاههاي متعدّدي دارد، مجرمان در برخي از اين ايستگاهها كر و كورند و اين حالت نيز خود براي آنها مجازاتي است كه قدر نعمتهاي الهي را ندانسته، از آن در جهت صحيح خود استفاده نكردند، ولي آنها در برخي مرحلهها ميبينند و ميشنوند واين هم مجازات ديگري است كه صحنههاي عذاب را ببينند و صداي ملامت را بشنوند.

2. توجيه ديگر اين است كه بگوييم آيههايي كه ميفرمايند مجرمين كر و كورند; يعني نعمتها و اسباب نجات را نميبينند و آن چه ماية خوشحالي است را نميشنوند و از طرف ديگر آيههايي كه ميفرمايند مجرمان ميبينند، يعني عذابهاي الهي و آن چه كه ماية زجر و عذاب است را ميبينند و ميشنوند.

بر اين اساس، بين اين دسته آيات، تضادّ و تنافي وجود ندارد و هر كدام به بخشي از عذاب مجرمان اشاره دارد.(تفسير نمونه، آيت الله ناصر مكارم شيرازي و همكاران، ص 297 ـ 298، دار الكتب الاسلاميه.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.