-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31680 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فيها خالدون در بهشت و در جهنم چه كساني هستند و چه دستههايي را شامل ميشود؟ مگر غير از هم فيها خالدون در بهشت داريم كه اقامت آنها موقتي باشد؟

از آيات قرآن كريم استفاده ميشود كه هر كس مرتكب گناه و كار بدي شود، جزاي آن را در قيامت خواهد ديد: فمن يعمل مثقال ذرّةٍ خيرًا يره # و مَن يعمل مثقال ذرّةٍ شرًّا يره (زلزله، 7 ـ 8) مگر اينكه توبه كند و در همين دنيا از گناه پاك شود و نقايص خود را با اعمال صالح جبران نمايد: إلاّمَن تاب و ءامن و عمل عملاً صـَلحا فأولـَئك يبدّل اللّه سيّ ئ‹اتهم حسنـَتٍ و كان اللّه غفورًا رّحيمًا (فرقان، 70) و يا اگر لايق شفاعت باشد، مورد شفاعت قرار گيرد. قرآن كريم عدهاي از كساني را كه شفاعت شامل حال آنها نميشود، نام برده است.(ر.ك: مدثر، 43 ـ 48.)

امّا گنهكاراني كه از فضل و رحمت بيپايان الهي استفاده نكنند و با بار گناه وارد قيامت شوند، به ميزان جرم و گناهشان در جهنم ميمانند و آن گاه كه از آلودگي و گناه پاك شوند، وارد بهشت ميشوند. فقط عدهاي همچون كافران و منافقان معاند براي هميشه در جهنم باقي خواهند ماند:

إنّ اللّه جامع المنـَفقين و الكـَفرين في جهنّم جميعًا (نسأ، 140); أولـَئك أصحـَب النّار هم فيها خـَلدون (آلعمران، 116 و مجادله، 17) همان گونه كه بهشتيان براي هميشه در بهشت خواهند بود.(ر.ك: پيام قرآن، آيتالله مكارم شيرازي، ج 6، ص 481 ـ 484، مدرسةالامام اميرالمؤمنين.) و كسي كه به طور موقت، وارد بهشت شد براي هميشه در آنجا زندگي خواهد كرد. برخلاف زندگي دنيا كه موقتي است و زود تمام ميشود، بنابراين تعبير هم فيها خالدون در مقابل زندگي دنيوي است، نه اينكه در بهشت اقامت موقتي هم وجود داشته باشد.

ميل به زندگي جاودانه و هميشگي، در فطرت و دل همة انسانها نهفته است. خداوند بزرگ، انسانها را به گونهاي آفريده كه دوست دارند هميشه زنده باشند و تا ابد زندگي كنند; امّا از آنجا كه عمر انسان در اين جهان محدود و كوتاه است، خداوند براي اينكه انسان را به آرزوي جاودانهاش ـ كه سعادتِ هميشگي و پايدار است ـ برساند، جهان جاودانه، پايدار و برتر آخرت را آفريد. و در اين جهان، با فرستادن پيامبران از انسانها دعوت كرد تا خود را براي ورود به آن جهان آماده كنند. قرآن، دربارة اين آرزوي جاودانة انسان و آفريدنِ جهان جاويدان و پايدار آخرت ميفرمايد:

و أزلفت الجنة للمتقين غير بعيدٍ # ادخلوها بسلَم ذلك يَومُ الخُلود # لهم ما يشأون فيها و لدينا مزيدٌ;(ق، 31 ـ 35.) بهشت را براي پرهيزگاران نزديك آورند تا دور نباشند. اين همان وعدهاي است كه به هر توبه كنندة پرهيزگاري داده شده بود. آنهايي كه در نهان، از خداي رحمان بترسند و با دلي توبهكار آمده باشند. به سلامت وارد بهشت شويد كه اين روز جاودانگي است. در آنجا هرچه بخواهند هست و از آن بيشتر ]نيز[ نزد ما وجود دارد.

از آية 23 اين سوره كه ميگويد به سلامت وارد بهشت شويد كه اين روز جاودانگي است، ميفهميم كه جهان آخرت هميشگي و جاودانه است و فرجام و نهايتي ندارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.