-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31748 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عواملي كه انسان راازمعاد غافل مي كند لطفاً توضيح دهيد ؟

عوامل متعددي انسان را ازآخرت به غفلت مي اندازد كه يكي ازآن موارد آرزوهاي دراز وطول امل است همچنان كه حضرت امام خميني (ره) دراربعين حديث مي فرمايند: ازموانع بزرگ . . . . آن است كه انسان گمان مي كند وقت براي سير وسيعاست ، اگر امروز حركت نكند به طرف مقصد ، فردا مي كند واگر دراين ماه سفرنكند ، ماه ديگر سفر مي كند واين حال طول امل ودرازي رجاء وظن بقاء واميد حيات ورجاء به سعه وقت ، انسان راازاصل مقصد كه آخرت است ولزوم سير بسوي او ولزوم اخذ رفيق وزاد طريق باز مي دارد ديگر ازآنها اين است كه ما آخرت رادور مي پنداريم وهرآنچه آدمي را بعيد ودور شمرد ازاو غافل مي ماند واينكه قرآن كريم اصرار دارد برنزديكي قيامت واينكه قيامت باطن همين عالم است چه بسا بخاطر همين است كه غفلت راازما دورنمايد ، انهم يرونه بعيداً ونريهم قريباً(1) و يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون (2)انسانها ظاهري اززندگي دنيا مي دانند وازآخرت ( كه به قرينه مقابله باطن عالم مي شود) غافل هستند ، پس بايد باور نمود كه آخرت باطن همين عالم واين عالم ظاهر آن باطن است .

ازديگر موارد افعال وگناهان ماست كه هركدام باعث غفلت مامي شود، به ميزاني كه انسان متوجه عالم ماده وملك شودودرحجب ظلماني فرورود ازقيامت وعالم ملكوت غافل مي ماند كمااينكه حضرت امام خميني دركتاب جهاد اكبر (ص 50 به بعد)ونيز چهل حديث به آن اشارت نمودند.

ــــــــــــــــــــــــــ واحدتحقيق و پژوهش

1- معارج ، آيه6و7 (اين مردم غافل كافر آن روز را بسيار دور بينند و ما نزديك به وقوع مي بينيم )

2- روم ، آيه 7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.