-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31750 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معاد چيست ؟(توضيح كامل بفرمائيد)معاد بازگشت آفرينش وهستي است به مبدأ آفرينش وپديد آورنده آن، يعني ازآنجائيكه آفرينش وانسان وجود وهستي خويش رااز مبدأ هستي وجهان گرفته است (انا لله وانا اليه راجعون)(1)همه ازاوئيم وبه سوي او روانواوكمال مطلق است وهمه هستي عاشق وشيداي كمال برترومطلق اند وبه سوي او درحركت وروانند، اما نه به معناي حركت مكاني بلكه رتبي وسير درمراتب وجود مانند حركت تكاملي انسان ازنطفه تابه مراتب عالي آن؛ معاد بازگشت به اصل آفرينش خويش است (انا للهوانا اليه راجعون ) براي:

1 ـ درك وحضور درمحضر كمال مطلق ودرك جمال وجلال مطلق ـ في مقعد صدق عند مليك مقتدر

2 ـ مجازات وپاداش وعكس العمل عملكردهايي كه دنيا ظرفيت واكنش بدان رانداشته است.

استاد شجاعي دراين باره فرموده اند:معاد وبرگشت بسوي حضرت حق ازنظر آيات قرآني واحاديث يك مسئله كلي وعام بوده ومخصوص به انسان ويابه طبقه خاصي ازموجودات نيست ، چه بسا بعضيها اينجنين فكر بكنند ومعتقد باشند ولي باكمي تأمل ودقت درآيات قران كريم وروايات وتدبر درنكات واشارات واقع درمتون اسلامي كليت معاد وبرگشت معلوم مي گردد. وجودوهستي از مبدأ متعال بوده وازاو سرچشمه ميگيرد وبسوي او بازگشت مي كند واين بازگشت وبرگشت براساس عشق هروجود وهرموجو د است نسبت به كمال بالا وبالاتر ودرنهايت نسبت به كمال بي نهايت وجمال وجلال مطلق . علم ودرك وبه تعبير ديگر ، شعور ودرك درهمه وجود سريان دارد وهرموجودي به

تناسب رتبه وجودي خود ازشعور ودرك برخوردار است واينطور نيست كه بعضي ازموجودات شعور ودرك داشته با شند وبعضي نه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-بقره ، آيه 156 همه شعور ودرك دارند وهمه قبل ازهمه چيز به جمال مطلق وكمال بي نهايت وبي حدو خير محض شعور داشته وعلم دارند واورامي يابند وچون مي يابند به او عشق مي ورزند واورامي خواهند وبسوي او درحركتند .

آيات قرآني كه دلالت برعموميت معاد وكليت آن مي كند براي اهل نظر ودقت زياد است .(2 )

استادشهيد مطهري فرموده اند:

درقرآن ، ماكلماتي شبيه كلمه معاد داريم ؛ كلمه معاد نداريم ولي كلمه مرجع يا رجوع وكلمهمآب داريم. عود يعني بازگشت . عود رادرجايي مي گويند كه يك چيزي ازيك اصلي آمده باشد ، دومرتبه به آن اصل برگردد، مي گويند عود كرد .

رجوع هم همين طور است ؛ رجوع هم يعني بازگشت؛ بايد يك آمدني باشد تا بازگشت صدق كند؛ ولهذا اگر د ر قرآن درباره قيامت كلمه [ معاد] نداريم ، كلمه رجوع داريم اما آنچه درقرآن كلمه رجوع وامثال آن آمده، به معناي بازگشت به خداست ، يعني تعبير قرآن اينست .

درقرآن هيچ جا رجوع ارواح به اجساد نيامده،يا هيچ جا رجوع به معناي [بازگشت] بعد ازمعدوم شدن نيامده ، بلكه تعبير اين است: انا لله ما ازآن خداهستيم ، وانا اليه راجعون وما به سوي او بازگشت مي كنيم .پس كلمه معاد راهم اگر ما به كار ببريم اگر به معني عود الي الله استعمال كنيم ، آنوقت با تعبيرات قرآني ، خوب منطبق مي شود.

يا اين تعبير : وان الي ربك المنتهي واينكه نهايت وتماميت وپاياني به سوي پروردگار است ، يعني به سوي اوهمه چيز پايان مي يابد ؛ ان الي ربك الرُّجعي وامثال اين تعبيرات .(3)

1)معاد، محمد شجاعي، ج اول، ص 9

2)مجموعه آثار ، شهيد مطهري، ج چهارم، ص628

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.