-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31791 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

در مورد كيفيت شيطان كه چگونه است كه مي توانددر يك ساعت واحد در چندين هزار نفر راه يابد ؟ ياران شيطان آيافرشتگاني بودند كه شيطان سرگروه آنها بود؟به نظر مي رسد مراد سؤال كننده محترم از نوع توانمندي شيطان است واينكه آيا او واجد اين كمال هست ياخير ؟ اجمالاً پاسخ اين است كه غايت اين كمال كه اشراف درآن واحد به تمام زمانها ومكانها ست از صفات الهي محسوب شده وشاهد آن نيز حديث شريف: لايَشغُلُهُ شَأنٌ عَن شَأن (1)

( پرداختن وتوجه نمودن به جنبه اي او رااز جنبه اي ديگر باز نمي دارد )

است والبته مي بايد اضافه نمود اين كمال در مراتب براي موجودات(مجرد) ديگراز جمله شيطان وانسان نيز مطرح مي باشد وچنانچه شاهد اين مدعا را در اعتقادي كه به ائمه اطهار عليه السلام داريم مي توانيم ببينيم ،در تشرف به حرم مطهر مناجات مي كنيم.

اَشهد انّك حتَشهدُ مَقامي وتَسمعُ كَلامي وتَرُدُّ سلامي و...(2)

( شهادت مي دهم همانا تو مي بيني جايگاه مرا ومي شنوي كلامم را وپاسخ مي دهي سلامم را و...)

واين شهادت راهزارها نفر درآنِ واحد مي دهند، كه بيانگر قائل بودن اين امتياز براي امام عليه السلام است .

واما در تفصيل سخن گامهايي را مي توان برشمرد : گام نخست اثبات وجود عوالم عالي تر هستي وامكانات وامتيازات ويژه براي هر كدام است وگام بعد مربوط دانستن اين كمال خاص به عوالم عالي تر وجود،وبيان اين نكته كه مرتبه وجودي شيطان مربوط به اين عوالم است .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) الا قبال بالاعمال الحسنه ، جلد 2 ، ص 139

2 ) زيارت نامه امام رضا (ع)

دقت نظر وتصديق عوالم عالي تر هستي به طرف متنوعي براي اهلش امكان پذيراست ،البته لازم به ذكر است از آنجا كه وجود انسان كون جامع ناميده مي شود ، يعني مشتمل برتمام عوالم وجود از جمله بعد طبيعي ، مثالي ومجرد است فلذا نگاه از زاويه وجود انسان سهل الوصول به مقصود خواهد بود . توضيحي كه مبتني برذوق عامه نيز هست تجربه مَنامات ورؤياهاست. درخوابها انسان مي تواند صد مرتبه وجود خويش را كشف نمايدبا نظر به سه چشم كه هر كدام مربوط به مرتبه اي از وجوداوست .

اول چشمي كه بسته است ومربوط به بعد طبيعي اوست . دوم تصويري كه انسان از چشم وگوش خود تحت عنوان بدن مثالي درخواب مي بيند كه فاقد بعد مادي اند امّاداراي شكل وصورت اند كه وجودآنها احساس مي شود ،اين تصوير،بعد لطيفتر وجود انسان يعني بعد مثالي وجود اوست واما چشمي كه در تمام مراحل خواب ناظر صحنه ها ومشرف براوضاع است ونيز فاقد ماده وآثار آن است وليكن وجود آن قابل انكار نمي باشد و صحنه هاي خواب را روئيت مي كند چشم مجرد انسان است ، اين چشم مربوط به مرتبه عالي تري از وجود انسان يعني بعد مجرد اوست كه همان حقيقت وجود او يعني روح است كه در عالم مثال صورت تصويري پيدا مي كند ودر عالم دنيا صورت جسم به خود مي گيرد . علم حاصل از اين ديدن اخير نياز به چشم مادي ندارد وحقيقت علم محسوب مي گردد وعلم الهي نيز از اين مقوله است ، چيزي از نظر او پنهان نيست در عين حال نياز به چشمان مادي نيز نيست . اين توانمندي كه اشراف به همه زمانها ومكانها در آنِ واحد است مربوط به اين مرتبه از وجود و وجود انسان مي شود .

داستان حضور مولي علي (ع) در چند افطاري در يك زمان ويك شب حكايت از فعليت چنين توانايي در مولي مي كند چنانچه خداوند توسط جبرئيل پيام آورد كه علي با همه بود ولي با اين حال درنزدخدابود . (داستاندركتاب عالم اسرار آميز خيال ، تأليف حجة الاسلام ضرابي ذيل عنوان بدن مثالي آمده است . )

طريقي ديگر كه درآن مي توان به اثبات اين امتياز براي عالم مجردات پرداخت ، قاعده فلسفي اتحاد عالم ومعلوم در عالم مجردات است . به اين بيان كه : در عالم تجرد ميان موجودات مجرد تزاحمي ،ازجمله حجاب زمان ومكان كه مخصوص عالم طبيعت است وجود ندارد ،فلذا علم مجرد ، علمي است حصوري بخلاف علوم حصولي كه انفكاك از معلوم دارند ودر واقع تصويري از معلوم نزد عقل مي باشند ، مثل علم به يك درخت كه تشكيل شده از تصوير او در ذهن انسان . در علوم حضوري كه حقيقت علم حصولي محسوب مي شود ، اتحادي بين علم وعالم ومعلوم برقرار است . يعني حضور مجردي نزدمجردديگركه بعدي بين آنها نباشد .

پس با قدري تفكر وتأمل دريافتيم كه وجود حقايق ماوراء طبيعت وماده يعني مجردات قابل تصديق است . مطابق با تصريحات قرآن كريم شيطان متعلق به اين عوالم است اِنَّهُ يَراكُم هو وقَبيلُهُ مِن حيثُ لاتَرونَهُم ..... (1)

( شيطان وبستگانش شمارامي بينند درصورتي كه شما آنها را نمي بينيد ) .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 )سوره اعراف ، آيه27حضرت امام (ره) نيز در بحثي پيرامون استعاذه ، حقيقتي به نام ابليس الابالسه را كه وجودي مجرد دارد معرفي مي نمايند كهتمام توصيفات عالم تجرد را در خود دارد يعني براي تأثير او در نفوس متكثر لزومي در تكثر ابالسه نيست چرا كه او از بعد مجرد برخوردار است وعلم در عالم مجردات همانطور كه گفته شد با معلوم خود متحد است ما وجود اين موجود را درنفس خود به شكل القائاتيحس مي كنيم .

نگاهي ديگر كه امكان چنين توانمندي در شيطان را اثبات مي كند و دور از دسترس عامه هم نيست در نظر داشتن صورت واقع است كه درآنِ واحد در تمام كره زمين مردم القائات شيطان را حس مي كنند و مي دانيم كه وقوع ، فرع امكان است .

در خاتمه در اثبات اينكه اين القائات از خود انسان نيست ومربوط به شيطان است همين بس كه جلو آنها را نمي تواند بگيرد وقرآن نيز مي فرمايد : ونفس وما سوّئها فالهما فجورها وتقوئها (1)

كه بايد گفت ما وجود مثالي شيطان را با چشم حس نمي بينيم بلكه با بعد مثالي وجود خود حضور اورا با انديشه ها وتخيلات شيطاني حس مي كنيم وچه بسا انسانهاي توانمند در طريق سلوك صورت مثالي شيطان را با چشم مثالي خود روئيت كنند كه در اين زمينه داستانها فراوان است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.