-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31793 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

در مورد فلسفه خلقت انسان و پرستش خدا؟

منظور از خلقت انسان چيست و چرا در حاليكه در مورد خلقت از خود انسان سئوال نشده او مجبور به عبادت است؟برادرگرامي، سلامعليكم

در پاسخ به فلسفه تنزل به عالم دنيا، اين فرض براي ما ثابت است كه منشأ وجود ما، وجود باريتعالي است. انا لله و انا اليه راجعون؛ از خدا هستيم و به سوي خدا باز ميگرديم. حال چرا خداوند ما را از وجود خودش ايجاد كرد؟ دليلش اين است كه عدم نميتواند منشاء وجود باشد. منشأ و علت وجود، وجود است. بنابراين علتي كه وجود ما را افاضه ميكند وجود خداوند است. سئوال اين است كه علت آفرينش چه بوده و چرا خدا ما را بوجود آورده تا بخواهيم به سوي خودش بازگرديم. در واقع فلسفه تنزل به عالم طبيعت چيست؟

در بحث آفرينش، بين قصد فاعلي و قصد فعلي تفاوت وجود دارد. در قصد فاعلي، فاعل كاري را كه انجام ميدهد براي رسيدن به نتايجي است كه قبلاً نداشته است و اين قصد فاعلي ملازم با نقص است و موجود ناقصبراي دست يافتن و رسيدن به مقصودي كه برايش حاصل نيست عملي را انجام ميدهد. در حقيقت قصد فاعلي داشتن، از ويژگيهاي موجودات ناقص است كه در فلسفه به آن فاعل بالقصد ميگويند يعني چيزي را كه ندارد قصد ميكند و زايد بر ذاتش است.

حال با اين فرض كه خداوند بينقص و عيب از جميع جهات است قصد فاعلي درباره خداوند تصور نميشود، بلكه بايد قصد فعلي باشد. يعني موجودي كه مخلوق و فعل خداوند محسوب ميشود داراي قصد و غايتي است. پس در اينجا قصد، قصد فعلي است و غايت وجود انسان مورد سئوال قرار گرفته است.

غايت انسان اين است كه مظهر اسماء و صفات الهي باشد به اين معنا كه به مبدأ هستيبخش و همه كمالات دسترسي پيدا كند. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون اي ليعرفون.

در تعبير امام صادق ( نيز هدف، رسيدن به حق و معدن عظمت است همانگونه كه در دعاي شعبانيه آمده: الهي هب لي

كمال الانقطاع اليك... در واقع چيزي كه انسان ميخواهد به آن برسد و دسترسي پيدا كند، انتخاب خوبيها و كمالات هستي است و انسان در درونش خواست و خواهشي جز زندگي و برخورداري از حيات ندارد و خداوند چيزي را مخالف خواست و انتخاب و اراده انسان قرار نداده است و كسي هم كه ادعا ميكند زندگي را نميخواهد، آرزوي نداشتن نقص و محدود نبودن را دليل ميآورد كه در حقيقت داشتن همان آرزوي زندگي و حيات است. و كسي كه فكر ميكند اصلاً وجود نداشتيم و معدوم مطلق بوديم و بعد بوجود آمديم، تصور باطلي است. در واقع خداوند علم به موجوداتش دارد و علم او به معدوم مطلق تعلق نميگيرد. بلكه علم خداوند به موجودات قبل از آفرينش و وجود مادي بخشيدن به آنها نشان ميدهد كه همه موجودات در علم الهي وجود دارند كه به آن وجود علمي ميگويند. آنگاه خداوند وجود علمي را در مرتبه ديگري ظاهر كرده و به آن وجود مادي ميبخشد.

ممكن است سئوال ديگري اينگونه مطرح شود كه اگر هدف از خلقت ما، رسيدن به آن غايت است چرا مستقيماً آن كمال و مقصود براي ما حاصل نميشود؟

در پاسخ بايد بگوييم آن غايت و كمال براي انسان بگونهاي تعريف شده كه ملازم با اختيار و انتخاب است. بنابراين خداوند عالم دنيا را براي انسان قرار داد تا از طريق انتخاب خودش راهي را كه در ميان آن مخير است انتخاب كند و شخصيت و هويت خودش را بوسيله اين انتخاب تعيين كند. انبيا نيز در تعاليم خود راه را به انسان نشان ميدادند و جبري در كار نبود بلكه اگر بخواهند در اين راه قدم ميگذارند.

لذا يكي از ويژگيهاي عالم دنيا، قدرت انتخاب است كه انسان ميتواند هم فساد و خونريزي كند و هم اصلاح و سازندگي داشته باشد و هر چه به مبدأ متعال نزديك ميشويم بروز فساد در منازل عالي وجود غيرممكن است و اين كمال و ارزش مستند به انتخاب انسان است.آدرس گيرنده: مشهد، بلوار بهار، بهار1، پلاك 11 bagheri-a@,Yahoo.com

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.