-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31794 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قيامت در آسمان است يا زمين؟همچون زميني كه در اينجا زندگي مي كنيم و اين كه مي گويند آسمان هفت طبقه است چطور است آيا هفت طبقه روي همديگر است؟

(( ابن اسحاق گويد : در عصر رسول خدا ( بر كعبه پارچه سفيد رنگ بافت مصر مشهور به قباطي مي آويختند وسپس از بردهاي يماني براي آن استفاده مي كردند واولين كسي كه آنرا با ديباج پوشانيد ابن زبير بود .... پس از پيامبر عمر ، عثمان وحجاج بر كعبه پارچه قباطي وپرده ديبا پوشانيدند .)) (1)

(( .... از سوي سلاطين مصر همه ساله دو پرده يكي براي كعبه به رنگ قرمز وديگري براي مرقد پيامبر ( به رنگ سبز ارسال مي شد .))(2)

(( از سال 1221 تا 1229 پوشش خانه از مصر نيامد وسعود خود خانه را پرده مي پوشانيد . نخست پرده از حرير سرخ بود و سپس به حرير سياه تبديل گرديد ... ))(3)

(( در موسم حج بخصوص در روزهاي نزديك به تعويض پرده اندك اندك آنرا بالا مي بردند و بر مي چينند وبه جاي آن پرده سفيدي مي پوشانند و پس از انجام مراسم حج پرده نو بر آن مي پوشانند .))(4)

(( پس از اسلام هم اشخاص مختلفي ازقبيل معاويه ـ يزيد ـ ابن زبيرـ حجاج وخلفاي عباسي پرده هايي با رنگهاي سبز وهنگامي قرمز وگاهي دوتا وچند تا پرده بر روي هم كعبه را پرده يا پيراهن مي پوشانيدند.

ابن بطوطه در سفر نامه خود (رحله) مي گويد : پيراهن خانه كعبه را در شهر شوشتر خوزستان، ايراناز ديباي خالص مي بافتند وبه كعبه مي فرستادند زماني هم در يمن از برد كسوت خانه را تدارك مي نمودندودر امپراطوري عثماني سالهاي متمادي پرده كعبه را در مصر از حرير وديباج مي بافتند ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ اصغر قائدان ، تاريخ و آثار اسلامي مكه مكرمه و مدينه منوره، ص 95

2ـ اصغر قائدان ، تاريخ و آثار اسلامي مكه مكرمه و مدينه منوره ، ص 96

3 ـ سيد كباري ، سيماي مكه ، ص 161

4 ـ سيد كباري ، سيماي مكه ، ص 162

اكنون چند سال است كه در خود شهر مكه پيراهن خانه كعبه را با پارچه مخصوص مشكي كه در حاشيه هاي بالائي آن آيات قرآن مجيد كه مربوط به حج وخانه كعبه است ودر حاشيه پائين آن به شكل مربع مستطيل است نام پادشاه دولت سعودي را با ابريشم طلائي قلاب دوزي كرده اند .))(1)

(( از زمان مأمون سه پرده مي آويختند ديباي سرخ - قباطي(پارچه سفيد رنگ) - ديباي سفيد واين سه در سه موقع معين از سال تعويض مي شدند اما ديباي سرخ وسفيد قبل از موعد تعويض بر اثر دست زدن زائران خانه خدا كثيف مي شدند لذا حكومت مجبور بود دوباره از همان پارچه بفرستند تا پرده كعبه را تعويض نمايند .))(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ مهدي ملتجي ، فرهنگ دانستنيهاي پيش از سفر به خانة خدا، ص 201

2 ـ برگرفته از صفحه 97 كتاب اخبار مكه و ما جاء فيها من الاثار ، محمد ابن عبد الله بن احمد ازرقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.