-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31795 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

خداوند در روز قيامت ديوانگان را چگونه عذاب مي كند ؟ وبا توجه به اينكه آنها ديوانه هستند اگر گناه بكنند عذاب نمي شوند ؟بعضي از اعمال انسان سبب ومنشأبراي اعمال ديگر مي باشد كه انسان مي تواند نسبت به مقدمات ونتايج اعمالش ، آگاهي ومعرفت داشته باشد ،مثلاً كسي را از مصرف مشروبات الكلي منع مي كنند به دليل اينكه باعث زوال عقل مي شود . اما اين شخص پرهيز نمي كند وپس از مصرف به جهت زوال عقل ، صدماتي به ديگران وارد مي كند .

در اينجا هر عقل سالمي حكم مي كند كه اين شخص مستوجب عذاب است چراكه به مقدماتي كه بدان علم داشته ، عمل نكرده است . اما اگر انسان در هيچ يك از اعمالش ، علم ومعرفتي وهمچنين اختيار و چاره اي نداشته باشد از عذاب الهي مستثني مي گردد . شاهدبر اين مطلب آيه شريفه سوره مباركه نساء وهمچنين رواياتي است كه در توضيح آن مي آيد:

ان الذين توفئهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروافيها .فأولئك مأويهم جهنم وسائت مصيرا ً الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فاُولئك عسي الله ان يعفوعنهم وكان الله عفواً غفوراً .(1)

در اين آيه ،مردان وزنان مستضعفي كه از عتاب وعقاب استثنا شده اند ، كساني هستند كه چاره واختياري نداشته فلذا از عذاب الهي معاف شدند . اما آن دسته ديگر كه چاره داشته اند، دليل وحجتي كه مي آورند مورد قبول واقع نمي شود ووقتي ملائكه جانشان را مي گيرند وسؤال مي كنند كه چكارمي كرديد ؟ پاسخ مي دهند : قالوا كنا مستضعفين في الارض ، (مادرزمين مستضعف بوديم ) درجوابشان گفته مي شود: الم تكن ارض الله واسعة فتها جروافيها . ( مگر زمين خدا آنقدر گسترده نبود كه به آنجا هجرت كرده وآزادانه به راهي كه مي خواهيد قدم گذاريد . ) با توجه به اين آيه وروايت ، تكليف ديوانگان ومجانين روشن مي شود چرا كه آنان قادر به تشخيص خوب وبد اعمالشان نيستند ولذا مؤاخذه نمي شوند ولي كسانيكه ديوانگي شان به سبب اعمال وجرم وجنايت خودشان بوده ، مسئول وپاسخگو هستند . پس مؤاخذه در نظام الهي محقق نمي گردد مگر اينكه حجت تمام گشته باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.