-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31803 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حيوانات هم مانند انسانها روح دارند واگر دارند روح آنان پس از مرگ چه مي شود؟تفكر عميق دراطوار زندگي حيواناتي كه ما دربسياري از شئون حياتي خود با آنها سرو كار داريم وبا درنظر گرفتن حالات مختلفي كه هر نوع از انواع اين حيوانات در مسير زندگي خود به كار مي گيرند، ما را به اين نكته وافق مي سازد كه حيوانات هم، همانند انسان داراي روح ،اراده، شعور و عقايدي هستند كه آنها را به سوي اهدافي بالاتر از محدوذة چهارديواري زندگي دنيا رهسپار مي سازد، حياتي كه درآن هر جنبنده اي از موهبت كمال حقيقي بهره مند گردد.

دركريمه 38 سوره انعمام مي خوانيم :

وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الي ربهم يحشرون

حيوانات زميني و هوايي همه امتهايي هستند مثل شما مردم، تا آنجا كه مي فرمايد : ثم الي ربهم يحشرون ومعلوم است كه شباهت تنها از اين نظر نيست كه آنها هم همانند مردم داراي كثرت عددند بلكه دراين بين جهت اشتراك ديگري هست كه حيوانات را درمسأله بازگشت به سوي خدا شبيه انسان كرده است وآن جز صاحب روح واراده و شعور بودن كه راهي به سوي سعادت وراهي به سوي بدبختي،نشانش مي دهد چيز ديگري نيست.1

واما اينكه ارواح حيوانات پس ازمرگ چه مي شود،وبه عبارتي چه سرنوشتي در انتظارآنهاست، دركلام الهي و روايات، جزئيات وتفاصيل آن مطرح نشده است وليكن آنچه مسلم است، نظام جزا وپاداش و داوري حق تعالي براي آنها ثابت است، چنانكه از ابوذرعليه رحمه نقل شده كه مي گويد : مادرخدمت پيامبرص بوديم كهدر پيش روي ما دو بز به يكديگر شاخ زدند، پيغمبرص فرمود : مي دانيد چرا اينها به يكديگر شاخ زدند؟ حاضران عرض كردند : نه، پيامبرص فرمود : ولي خدا مي داند چرا؟ وبه زودي درميان آنها داوري خواهد كرد!

درروايتي ديگر از پيامبرص در تفسير المنار آمده است؛ خداوند تمام اين جنبندگان را روز قيامت برمي انگيزاند و قصاص بعضي را از بعضي مي گيرد؟ حتي قصاص حيواني را كه شاخ نداشته وديگري بي جهت به او شاخ زده است از او خواهد گرفت.2

بنابراين حشر ارواح حيوانات مثل انسان مسلم و قطعي است في الجمله روح آنها پس ازمرگ در روز قيامت محشور ميشود وبه جزاء رفتارشان مي رسند.

درضمن پرسشگر محترم درصورتيكه با مباحث فلسفي آشنايي داشته باشيد مي توانيد به كتاب تبيان (معاد) حضرت امامخمينيره و همچنين رسالة حشر، مرحوم ملاصدرا مراجعه فرماييد.

(1) تفسيرالميزان،ج7،ص129

(2) تفسيرنمونه،ج5،ص224

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.