-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31808 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- توفيق الهي را توضيح دهيد؟

2- املاء واستدراج يعني چه؟ توضيح دهيد.1)خداوند علت محدثه وعلت مبقيه است اين عبارت فلسفي حامل حقيت بسيار زيبا ومهمي است. مضمون آن حقيقت اين است كه خداوند هنگامي كه موجودات عالم هستي را خلق كرد، ارتباطش با مخلوق همواره برقرار خواهد ماند. خداوند به الطاف خفيه خود موجودات عالم هستي را به درجه وجود وهستي مي رساند، همه امكانات لازم را براي كمال آنان فراهم مي آورد و آنان را به سوي كمال مطلوبشان هدايت مي كند، اين مفهوم توفيق الهي است. ازاينجا معلوممي شود كه توفيق الهي معناي بسيار وسيع دارد، از خلقت آغاز مي شود وبا اهداي امكانات وهدايت از راه نزديك ادامه مي يابد تا هستي به كمال مطلوب خويش برسد.

بزرگترين توفيق الهي براي انسان اعطاي وجود ودوام آن است كه در اصطلاح معروف به آن سلامتي مي گويند. اعطاي رزق، علم، قدرت اراده و...از جمله توفيقات بسيار مهمي است كه خداوند انسان را شايسته آن دانسته واو را به گونه اي خلق كرده است تا با كوشش وتلاش به همه آن نعمتها وپيشرفتها برسد. با همه اين احوال خود را از رگ گردن به او نزديكتر دانسته و از نزديكترين راه او را دركسب توفيقات الهي وحركت به سوي كمال مطلوبش هدايت مي كند.

2)استدراج درآيات قرآن با تعبيرات گوناگون آمده است اين واژه دررابطة انسان ونعمتها ويا در رابطه انسان و بلايا وشدائدودر رابطه با كم فهمي ها وكج فهمي هايانسان بكار رفته است.

استدراج اصلاً عبارتست از اخذ تدريجي درعقوبت وعذاب الهي كه يكي از بدترين عقوبتها است، چون مجال و فرصت توبه كردن را ازانسان مي گيرد، يعني انسان به تدريج مي رسد به حالي كه لطف وعنايت خداي متعال ديگر به هيچ وجه شامل حال او نمي شودوانسان اين مقدار شايستگي ندارد كه خدا او را با يك گرفتاري متوجه خودش كند. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون تدريجاً درجه اينها را مي گيريم از راهي كه خودشان نمي دانند.

هنگامي كه يزيد ازظلم برحسين ع وخاندانش به نخوت وغرور شيطاني مبتلا شده بود حضرت زينبس به او گفت : اي يزيد آيا اين آيه قرآن را فراموش كرده اي كه خداوند متعال مي فرمايد : كافران خيال نكنند كه اگر ما به آنها مهلت داده ايم، اين خير آنها ونعمت است، اين يك نقمت وعذابي است در پوشش نعمت. به آنها از اين راه مهلت مي دهيم كه هرچه بيشتر گناه كنند، عذابشان بيشتر مي شود. اي يزيد اينك تو ازآن گروه انسان ها هستي.

از اين روايت معلوم مي شود كه املاءهم مفهوم استدراج را درخود دارد زيرا مي گويد : انما نحلي لهم ليزدادوا اثماً اين مهلت دادن كه به ظاهر نعمت است درحقيقت يك عذاب مي باشد زيرا بعضي افراد حتي استحقاق اينكه جلوي گناه بيشتر شان گرفته شود،ندارند. پس املاء يا مهلت دادن نوعي استدراج است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.