-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31810 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مجراي تحقق اراده الهي درجهان چيست؟ وبه چه تعبير مي شود؟1-اول اينكه اراده به مفهومي كه در انسان وجود دارد در خدواند متعال راه ندارد. زيرا اراده انسان اين طور است كه انسان قبلاً چيزي را تصور مي كند (مثلاً خوردن غذا و بعد فوائد آن را درنظر مي گيرد و وقتي فوائدآن برايش روشن شد شوق و اشتياق به انجام آن كار دراو ايجاد مي شود و وقتي كه اين اشتياق به مرحله نهايي رسيد به عضلات و اعضاء وجوارح خود فرمان مي دهد وانسان آن كار را انجام مي دهد.

ولي هيچكدام از امور بالا (تصور، شوق واشتياق وحركت عضلات) در مورد خداوند معني ندارد پس اراده او چيست و مجراي اراده اش كجاست؟

فلاسفه ومتكلمين اسلامي گفته اند اراده خداوند به دو گونه است: 1. اراده ذاتي 2. اراده فعلي

اما اراده ذاتي خداوند همان علم خدا به نظام اصلح در جهان آفرينش و خير و صلاح بندگان در احكام وقوانين شرع است.

يعني خدا مي داند بهترين نظام براي عالم هستي چيست وهر موجودي در چه مقطع زماني بايد بوجود آيد و مصلحت يندگان از نظر قوانين و احكام در چيست؟

واراده فعلي خداوند عين ايجاداست يعني او همين كه اراده كند آسمانها وزمين و موجودات آفريده شوند، فوراً آفريده ميشوند.

از سخنان حكماء معلوم مي شود كه مجراي تحقق اراده ذاتي خداوند آفرينش نظام احسن ومقررات واحكام بندگان است ومجراي تحقق اراده فعل او خلقت آسمان وزمين و موجودات و...است.

مجراي تحقق اراده الهي كه همان بحث ظهور و تجلي اسماء وكلمات حضرت حق است، موجودات ومخلوقاتند. هر موجودي به نسبت خود تجليگاه اين اراده درجهان هستي است و تجليگاه تام وتمام اراده حضرت حق انسان كامل است كه آيينه تمام نماي اسماء وصفات خداوند است ودرعقايد شيعه اين انسان كامل حضرت رسول ص واهل بيتع ميباشند كه روزنة فيض الهي هستند و پيوند دهندة مخلوقات به خالق، چنان كه در دعاي شريف ندبه در مورد امام عصرارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء مي خوانيم اين سبب المتصل بين الارض والسماء ...* تفسير پيام قرآن،ج4،ص153

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.