-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31812 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اطلاعاتي درباره خداوند دراختيارم بگذاريد .

خداوند تبارك و تعالي وجود مجرد ومحض است لذا,حس بدو نمي رسد , از اين رو شناخت حس ظاهري به خداي عزوجل ناممكن است . لكن خداوند مي تواند متعلق اداراك عقلي وقلبي واقع شود ومخلوق مي تواند به اندازه سعه وجودي وكشش و ظرافت خود نسبت به خداوند واو صاف ذات مقدس او , بطور نسبي علم ومعرفت پيداكند . توجه به اين نكته ضروري است كه ادارك قلبي از خداوند تبارك وتعالي بسيار عميق تر وفروزانتز است واثرات ارزنده آن درروح و جان انسان مويد اين حقيقت زيباست قرآن بهترين راه عملي را براي شناخت خداوند فرا روي بشر نهاده است وبراي نيل به اين هدف متعالي او را به سير در ( افاق وانفس ) فرا مي خواند :(( سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ))(1) /مانشانه ها وآيات خود را در همه پديده هاي آفرينش ودر جانهايشان نشان خواهيم داد تا بدانند جز ذات مقدس پروردگار حقيقتي نيست واو حق است .

سريعترين راه ممكن براي شناخت خداي عزوجل, نگرش عميق در پديده هاي عالم خلقت و جانهاي انسانهاست واين روش در قرآن بر همه روشهاي ديگر برتري دارد . در قرآن حدود 100 آيه درباره آسمانها (( سماوات )) آمده است و بشر را به تفكر ونظاره درآنها فرا مي خواند . حال اگر ما به اين دعوت قرآن پاسخ مثبت دهيم , چه رخ خواهد داد ؟ خواهيم ديد كه :

1.اين آسمانها كه بربالاي سر ما قرار گرفته و برما سابه افكنده اند , با همه بدايعي كه در خلقت آنهاست همه از اموري هستند كه به آفريدگار نياز دارند .

2.آسمانها و همه اجزاء آن از نظر حجم , كوچكي و بزرگي , دوري ونزديكي بسيار متنوع و شگفت آورند . حجم بعضي از آنها ميليونها برابر زمين است وخواص آنها تنها با سال نوري قابل اندازه گيري است . نواحي آسمانها باآن وسعت دهشتانگيز شان همه از يكديگر متاثرند . اين نظام و تشكيلات بديع وبي نظير , تحت قانوني ثابت است. نظامي كه

اگر انسان از هر نقطه عالم به نظاره آن بنشيند , آنرا نظامي دقيقي , عجيب و داراي تحولات و دگرگوني هايي مخصوص به خود كه اصل عالم وتداوم آن براو استواراست خواهد يافت كه سنت الهي به آن ره مي نمايد , سنتي كه شگفتي هايش تمام شدني نيست و پاي فرد به كرانه آن نمي رسد .

3- سنت الهي حاكم برآسمانها وزمين , مويد اين حقيقت نيز هست كه صانع ومدبر هستي , هيچيك از پديده هاي خلقت را به حال خود رها نكرده بلكه از راه نزديك به پديده هاي هستي , بسوي كمال مطلوبشان مداومت مي كند .

(( الذي اعطي كل بشيء خلقه ثم هدي ))

با اين همه آنچه گفته شد دريافت نظري و فكري از حضور خداي تعالي درعالم هستي بود اما براي يافتن و رسيد ن باقلب وعمق دل بايد فصل ديگري در كنار دريافتهاي عقلي گشود وآن تهذيب نفس و صيقلي نمودن آئينه دل از زنگار گناهان و رذائل اخلاقي است كه دراين رابطه شما را به حديث اول از كتاب اربعين حديث حضرت امام ( قدس سره الشريف ) با عنوان جهاد با نفس فرا مي خوانيم .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.