-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31819 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عذاب قبر مخصوص چه كساني است؟به طور كلي اكثر انسانها با فشار قبر مواجه مي شوند يعني اغلب افراد بواسطه اعمال و كردارشان فشار قبر را مي بينند منتهي فشار قبرشان متفاوت است حتي كسانيكه درخاك دفن نمي شوند بوسيلة هوا يا آب دريا فشار قبر مي بينند كه روايتهاي صريحي دراين زمينه پاسخگوي اين مطلب است.

روايات متعددي تصريح براين مطلب دارد كه افراد كمي بواسطة شفاعت، از اين فشار مستثني مي باشند. مثلاً پيامبر بزرگوار اسلام درمراسم دفن دخترشان رقيهع دعا كردند كه خدايا عذاب قبر دخترم را برمن ببخش.

دراين زمينه شهيد دستغيب مطالبي را از علامه مجلسي وشيخ كليني نقل فرمودند : علامه مجلسي درحق اليقين فرموده : فشار قبر وثواب وعقاب آن في الجمله اجماعي جميع مسلمانان است وازاحاديث معتبره ظاهر مي شود كه فشار قبر دربدن اصلي است وعام نيست، يعني نه اينكه تمام مردم به فشار قبر مبتلا مي شوند بلكه تابع استحقاق و گناهكاريست و همچنين شدت وضعف آن.

ازرسول خداصمرويستكه فشار قبر براي مؤمن كفاره اي است براي آنچه از او ضايع شده از ضايع كردن نعمتهاي الهي.

وكليني به سند معتبر از ابو بصير روايت كرده : كه گفت از حضرت صادقع پرسيدم آيا از فشار قبر كسي نجات مييابد؟ فرمود : پناه مي برم به خداوند ازآنچه بسيار كم است كسي كه از آن رهايي يابد. بدرستيكه رقيه دختر رسول خداص را چون عثمان شهيد كرد، رسول خداص بر قبر او ايستادوسر به آسمان بلند كرد اشك از چشمانش مي ريخت وبه مردم فرمود : بيادم آمد آنچه براين مظلومه واقع شده برايش رقت كردم واز خداوند رحيم خواستم كه او را به من ببخشد وفشار قبر به او نرسد، پس گفت : خداوندا رقيه را به من ببخش ازفشار قبر،پس خداوند آن مظلومه را به آن حضرت بخشيد. بلي كم اتفاق مي افتد كه كسي فشار قبر نداشته باشد چون فشار قبر دراثر گناهان است حتي بدخلقي وبدرفتاري با زن وبچه درمنزل موجب فشار قبر مي شود.

براي شاهد اين مطلب ودانستن اهميت فشار قبر واينكه كمتر كسي ازآن نجات مي يابد. حديث مشهور راجع به سعد بن معاذ ودرآخر نيز مؤكد اضافه مي نمائيم كه به طور كلي هر كسي كه اخلاق زشتي خصوصاً حسد در وجود او باشد وبراي از بين بردن آن دراين دنيا اقدامي نكند فشار قبر خواهد داشت زيرا كه در اين عالم هم آن اخلاق زشت وناپسند باعث فشار فكر وتنگي قلب است.

حضرت امام خمينيره جملة زيبا و حكيمانه اي دارند وآن اينكه (تنگي و فراخي قبر، تابع انشراح صدر وعدم آن است)1

خداوند متعال همةما را از كساني قرار دهد كه جز در جهت رضاي او قدمي برنمي دارند. ان شاء ا...) اربعين حديث حضرت امام خميني ره،ص109

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.