-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31821 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

چگونه مي شود كه قضا وقدر الهي تغيير كند؟ واين تغيير منافاتي با علم خداي متعال ندارد؟بعنوان مقدمه يادآور مي شويم كه پاسخ مفصل به شبهه اي از اين قبيل وقت وفرصت و مطالعة بيشتر پرسشگر محترم رامي طلبد ودراين مختصر پاسخ نمي گنجد اما ازباب تشويق وراهنمايي جنابعالي مطلب ذيل نقل مي شود :

درخصوص سؤال شما مي توان اجمالاً به عرض شما رساند كه قضا وقدر الهي يعني حقيقت يافتن يك كار درصورتي كه علت واسباب آن حتمي شده باشد، و مي دانيم كه يكي از اجزاء واسباب حتمي شدن كارهاي انسان، ضميمه شدن اراده واختيار اوست به اين معني كه اختيار انسان، خود نيز از مظاهر قضا وقدر الهي است وخداوند متعال چنين مقدر كرده كه انسان موجودي مختار باشد. پس اگر كسي با اراده واختيار خود، دعائي بنمايدويا صدقه اي بدهد ويا كارنيكي انجام دهد وضع زندگي اوبهبود مي يابد يعني پي آمد كارهاي خوب وبد انسان درتغيير سرنوشت او، يكي ازقضا وقدرهاي كلي وثابت به شما مي رود چنانچه آيات وروايت فراواني به آن اشاره دارند مثلاً درقرآن كريم آمده كه : ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 1 يعني استغفار به رفع عذاب مي انجامد، ويا درجائي ديگر مي فرمايد : ولوأن أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض 2 رعايت تقوي ازعوامل نزول بركات الهي است، بنابراين تغيير سرنوشت به دست خود انسان، از قضا وقدر هاي الهي است، خداوند متعال چنين خواسته است ليس للانسان الا ما سعي3وبراي آدمي جز آنچه بسعي خود انجام داده نخواهند بود، پس اين تغيير هيچ منافاتي با علم خداي متعال ندارد.4سوره انفال/33(3)سوره نجم/39

سوره اعراف/96 (4) با استفاده ازنشريه صباح،شماره اول،ص58

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.