-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31824 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1-هدف از آفرينش چيست ؟همه انسانها دردرون خود با اين سؤال مواجه هستند كه چرا خلق شده اند؟ اين پرسش با ذكر دو مطلب حل مي شود. اول اينكه هدف خدا از آفرينش چيست ؟ دوم اينكه هدف ما ازخلق شدنمان چيست ؟

پاسخ مطلب اول اين است كه طرح اين سؤال به اين شكل صحيح نيست . چون خدا وند عزّوجل خود هدف است نه اينكه هدف داشته باشد . هركس كاري كه انجام مي دهد براي آن است كه نقص خودرا باآن برطرف كند . نيازي دارد و مي خواهدآن نياز را برطرف سازد , تا به كمال برسد. اگر كمال مطلق , يعني خداوندعزّوجل خواست اين كار را انجام بدهد , طرح اين سوال كه كمال مطلقبراي چه اين كار را انجام مي دهد صحيح نيست . چون درباره كمال مطلق اينطور گفته مي شودكه اوكمال مطلق وخير محض است ويكي از شعب كمال , جود وسخاست , از چنين ذاتي خير واحسان وجودصادرمي شودوآن افاضههستي بهترين جود است .(1)

او چشمه اي است فياض و مُبدئي است نعمت آفرين كه موجودات را در كنف حمايت خود مي گيرد ، و آنها را پرورش داده ، از نقص به كمال مي برد ، و اين است هدف واقعي عبوديت و بندگي ما ، و اين است فلسفه عبادات و نيايشهاي ما كه همگي كلاسهاي تربيت براي تكامل ما است.

به اين ترتيب نتيجه مي گيريم كه هدف آفرينش ما پيشرفت و تكامل هستي ماست . اساساً اصل آفرينش يك گام تكاملي عظيم است ، يعني چيزي را از عدم به وجود آوردن و از نيست هست كردن ، و از صفر به مرحله عدد رساندن و بعد از اين گام تكاملي عظيم ، مراحل ديگر تكامل شروع مي شود ، و تمام برنامه هاي ديني و الهي در همين مسير است .(2)

پاسخ مطلب دوم اين است كه انسان موجودي است كه هم مي انديشدوهم كارمي كند. بنابراين بايد براي انديشه وكار انسان هدف درنظر گرفته شود.

انديشه قرآن كريم مي فرمايد : هدف ازآفرينش اين است كه انسان جهان را باديدگاه الهي ببيندوبشناسد . الله الّذي خَلَق سبع سموات ومن الارض مثلهنَ يتنزل الامر بينهنَ لتَعلمواأن الله علي كل شيء قديروأن الله قدأحاط بكل شيء علماً (3) /خدا آن كسي است كه هفت آسمان را آفريد ومانند آن آسمانهااز(هفت طبقه) زمين خلق فرمود وامر نافذ خود را در بين آسمان و زمين نازل ونافذ كند تا بدانيدكه خدا برهر چيز توانا وبه احاطه علمي بر همه امور عالم آگاه است .

آيه مذكور مي فرمايد : يكي .از اهداف اين است كه انسان به علمي عالم بشود كه اسباب تعالي اورا فراهم كند ، علمي كه او را به غير خداوندواگذارنكند ، نه به خودش متكي سازد نه به غير خدا ،اين هدف درجهت بخش علمي انسان است.

درمورد بخش عملي در قسمتهاي پاياني سوره ذاريات چنين مي فرمايد : وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون41) / وما جن وانس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا به يكتايي پرستش كنند.

يعني آفرينش جن وانس براي اين است كه خداپرست شوند و غير خدا را نپرستند . مجموعه اين دو هدف علمي و عملي آفرينش انسان را تشريح مي كند ، براي توضيح بيشتر دراين رابطه مي توانيد به كتب زير مراجعه كنيد :

1- فلسفه وهدف زندگي ـ استاد محمدتقي جعفري

2- انسان شناسي ـ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

3- انسان از آغاز تا انجام ـ علامه طباطبايي ، ترجمه : صادق الاريجاني

4- انسان در قرآن ـ علامه شهيد مطهري

انسان درقرآن ـ علامه حسن زاده آملي

1- توصيه ها ، پرسشها و پاسخها در محضر آيت الله جوادي آملي ـ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

2- يكصدو هشتاد پرسشو پاسخ برگرفته از تفسير نمونه ـ تدوين جمعي از فضلاء حوزة علمية قم

سوره طلاق ، آيه 124-سوره ذاريات ، آيه56

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.