-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31826 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا جسم درعالم برزخ احضار مي شود يا نه؟آنچه ازمنابع اسلامي وشواهد ظاهري برمي آيد اين است كه جسم انسان در درون قبرمي ماند وبه تدريج منهدم مي شود ـ مگر موارد استثنايي ـ وروح به عالم پس ازاين دنياي مادي وارد مي شود. اما درآن عالم هم بدن و قالبي دار دكه به آن بدن برزخي يا قالب مثالي مي گويند كه ويژگيهاي خاص خود را دارد . با اين حال چون درخواست سند و مدرك كره ايد، توجه شما عزيز را به مطالبي دراين باره از كتاب بسيار جالب وخواندني استاد محمد شجاعي، بناممعاد يا بازگشت به سوي خدا جلد دوم جلب مي كنم :

روح بعد از ورود به برزخ دراصل به سوي عالم برزخ ومسائل آنجا متوجه بوده ودريك حالت انصراف ازعالم ماده وبدن مادي است ...

روح انسان بعداز مرگ وبه مجرد انقطاع ازدنيا واز بدن مادي، خود رابا بدن برزخيوقالب مثالي مي يابد و مي بيند . از همان لحظه اول انقطاع كه لحظه ورود بعالم برزخ است، روح خود را با اين بدن وبا اين قالب لطيف كه شبيه بدن مادي اوست مي بيند.

مسئله قالب مثالي وبدن برزخي چيزي نيست كه بعدا زانقطاع روح ازبدن مادي بوجود بيايد وتحقق يابد و قبل از انقطاع روح ازبدن مادي، يعني دردوران حيات دنيوي وجود نداشته باشد. درحيات دنيوي هم اگر كسي آمادگي و صلاحيت لازم را داشته باشد مي تواند خود رابا همين قالب لطيف وبدن غير مادي ببيند وبيابد...

موقع خواب كه تعلق روح به بدن تا حدودي كم مي شود واز محدود بودن در حدود مادي بدني تا اندازه اي آزاد مي گردد...روح احياناً خود را با يك نوع تمثل مثالي مي يابد وخودرا با بدني شبيه بدن مادي و دنيوي مي بيند ... به بيان ديگر، قالب مثالي موجود درخواب مي تواند مارا به قالب مثالي برزخي تا حدودي هدايت كند والا قالب مثالي برزخي درحقيقت ابزار عمل وبدن روح درعالم برزخ است... (صفحات 259-260-264-265)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.