-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31890 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

دست كاري هائي كه بشر با پيشرفت علم خود در نظام آفرينش مي كند مانند تلقيح مصنوعي، تغيير خصوصيات ژنيتيكي و غيره... تا چه اندازه صحيح است و آيا قدرت بي انتهاي خداوند را زير سؤال نمي برد كه مثلاً بشر بگويد من حالا مي توانم موجودي را مطابق آنچه مي خواهم خلق كنم؟1.خداوند موجودات را از هيچ خلق كرده و بعد از ميراندن آنها دوباره آنها را مي آفريند، اما انسان از آنچه كه خداوند آفريده استفاده ميكند و آن را پرورش مي دهد، و در اين كار نيز مدّتها در آزمايشگاه روي موجودات زنده كار مي كنند و با آزمون و خطا و گاه بعد از چندين سال به موفقيّت مي رسند و آن هم در يك محدودة كم، مثلاً مي توانند سلولي را بازسازي كنند تا بتوانند از آن براي ترسيم بدن بيماران استفاده كنند يعني به حدّ خلق كامل نيز نميرسد.

2. آنچه كه خداوند انجام مي دهد وابسته به قدرت خود اوست حال آنكه آنچه انسان انجام مي دهد وابسته به قدرت خداوند است و انسان مجبور است تحت قانونهاي طبيعي كه خداوند قرار داده اقدامات خود را انجام دهد، مغزي كه انسان با آن انديشه مي كند از خداست، و همينطور ساير امكانات، پس نمي توانيم بگوييم انسان خالق است.

3. اصولاً ما معتقديم، انسان خليفةخدا است(1) بنابراين بايد بتواند در حدّ خود ويژگيهاي الهي را دارا باشد و با درجاتي نازلتر تواناييهاي الهي را بروز دهد. در قرآن داستان زنده كردن مجدد پرندگان بوسيلة حضرت ابراهيم و با اذن خداوند آمده است. البته حضرت ابراهيم اين كار را با قدرت روحي ناشي از نبوت انجام دادند. اما نشان مي دهد كه انسان با اذن خداوند قدرت انجام چنين كارهايي را دارد و عقل انسان كه از بهترين نعمتهاي الهي است به انسان كمك ميكند تا چنين قدمهاي بزرگي را بردارد و در قرآن نيز مكرراً تأكيد شده است كه همه چيز تحت تسلط و تسخير انسان قرار دارد. مانند آية شريفه سخّر لكم الانهار و سخّر لكم الشمس و القمر دائبين و سخّر لكم الليل و النهار.(2) و نهرها را مسخر شما نمود و خورشيد و ماه را كه با برنامة منظمي در كارند به تسخير شما درآورد و شب و روز را مسخر شما ساخت.

و آيات فراوان ديگري كه در اين باره در قرآن وجود دارد. اما هر آنچه در تسلط انسان قرار مي گيرد با اذن و اجازه خداوند است و اگر خداوند اذن ندهد، بشر حتي قادر به تهيه خوراك براي رفع گرسنگي خود نخواهد بود. اميرالمؤمنين علي ( در روايتي مي فرمايند : مالِاِبْنِ آدَمَ وَ الفَخْرَ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ و آخِرُهُ جيفَةٌ لا يَرزُقُ نَفْسَهُ و لا يدفع حتفَةٌ فرزند آدم (بشر) را چه كه فخر كند و مغرور شود در حالي كه اول نطفة پست بدبو بوده ست و در آخر عمر (بعد از مرگ) تبديل به لاشه مردار و متعفن مي شود، خودش قادر نيست رزق و روزي خود را تهيه كند و نمي تواند بلا و مصيبت را از خود دور كند.

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركه بقره / آيه 30

2. سوره مباركه ابراهيم / آيه 32و 33مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.