-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31892 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

ظرفيت انسان را خداوند چگونه به ما داده است؟اختلافات و تفاوتهايي كه مجموعه جهان را به صورت يك تابلوي كامل و زيبا درآورده است اختلافهاي ذاتي است، پُستها و موقعيتهايي كه در آفرينش براي موجودات تعيين شده است مانند پستهاي اجتماعي نيست كه قابل تغيير و تبديل باشد... اين پستها نظير خواص اشكال هندسي ذاتي موجودات است. وقتي مي گوييم خاصيّت مثلث اينست كه مجموع زوايايش برابر دو قائمه است، و خاصيّت مربع اين است كه مجموع زوايايش برابر چهار قائمه است، معنايش اين نيست كه به اين خاصيّت دو قائمه داشتن و به آن خاصيّت چهار قائمه داشتن را اعطا كرده اند. لهذا اين پرسش جا ندارد كه چرا به مثلث ستم كرده اند و خاصيّت چهار قائمه را نداده اند. مثلت جز همان خاصيّت مثلت را نمي تواند داشته باشد. مثلت را كسي مثلث نكرده است، يعني چنين نيست كه مثلث قبلاً در وضع ديگري بوده و خواصي ديگر داشته و كسي آمده او را تبديل به مثلث كرده است... تفاوت موجودات جهان نيز همينطور است، اينكه جمادات رشد و درك ندارند و گياهان رشد دارند و درك ندارند و حيوان هم رشد دارد و هم درك دارد ذاتي مرتبه وجود جماد و ثبات و حيوان است، نه آنكه اول همه يكسان بودند و بعد آفريدگار به يكي خاصيّت درك و رشد را داده است و به ديگري هيچكدام را نداده است و به سومي يكي را داده و يكي را نداده است.

بوعلي سينا جمله معروفي كه دارد كه مبيّن همين حقيقت است ما حبل ا... المِشمشه مشمشة بل اوجدها يعني خدا زردآلو را زردآلو نكرده بلكه زردآلو را ايجاد كرده است.(1)

استاد مطهريره در جاي ديگر دراين باره مي فرمايند : موجودات در مراتب خودشان عيناً مثل اعدادند در مراتب خودشان. مراتب هستي مثل مراتب اعداد است... عدد پنج يك مرتبه اي دارد كه بعد از چهار و قبل از شش است. آيا معقول است كه جاي عدد پنج عوض شود ولي پنج پنج باشد؟... اگر عدد پنج ميان پانزده و هفده قرار گرفت نه فقط جايش عوض شده بلكه اصلاًخودش ديگر خودش نيست آن همان شانزده است ... تمام موجوداتي كه در اين عالم هستند مرتبه شان مقدم خودشان است. ما در عالم توهّم مي گوييم كه اگر سعدي در زمان ما بود، اگر ما درزمان سعدي بوديم، اگر من به جاي سعدي بودم از آن پدر و مادر شيرازي متولد شده بودم در شهر شيراز بودم در قرن هفتم هجري بودم، اگر تمام آن خصوصيّات را بگويي كه ... آن وقت اصلاً تو نيستي او هموست او همان است كه هست.(2)

دوست عزيز، با توجه به مطالبي كه ذكر شد روشن شد كه انسان چيزي جداي از ظرفيت و موقعيش نبوده، به اين صورت كه درابتدا انسان در وضع ديگري قرار داشته باشد و بعد خداوند به او يك سري ظرفيت هايي را بدهد و به ديگري ظرفيت ديگري بدهد.

البته نكته اي كه بايد در اينجا به آن اشاره داشت، اينست كه از هر ظرفيتي يك توقع و انتظار هست و انسانها در ظرفيتهاي متفاوتي كه هستند به اندازه آگاهي، تلاش و انتخاب درستي كه با اراده خود انجام مي دهند به كمال مي رسند، و اگر از اراده خود سوء استفاده كنند سقوط كرده و سعادتمند نمي شوند. بنابراين مسأله اي كه در اينجا اهميّت دارد انتخاب و اراده درست افراد است كه باعث تكامل روحيفرد مي شود، همانطور كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : ان اكرمكم عندا... اتقيكم(3) يعني بهترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.منابع و مآخذ :

1. عدل الهي، استاد مطهري، ص147-146

2. توحيد، استاد مطهري، ص294

قرآن كريم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.