-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31978 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

كرامت چيست و يك نمونه را كه مربوط به جهان آخرت است توضيح دهيد.كرامت كار خارق عادتي است كه از پيامبر يا امام يا يكي از اولياي الهي و انسانهاي پاك و باتقوا سرميزند و دليل برداشتن مقام الهي است. اگر اين عمل خارق عادت همراه با ادعاي نبوت باشد دليل بر پيامبري شخص است و اگر همراه با ادعاي امامت باشد، دليل بر امامت است و اگر با هيچكدام از اين ادعاها همراه نبود، نشانه لطفي است كه خداوند به اين بندگان شايستهاش كرده و البته خداوند اين لطف را به كساني ميكند كه از آن سوء استفاده نكنند.

مثلاً عمل عجيب و خارق عادتي كه آصف برخيا (وزير حضرت سليمان(ع)) انجام داد و در يك چشم به هم زدن، تخت عظيم سلطنتي بلقيس را در جلو حضرت سليمان(ع) حاضر كرد. نمونهاي از كرامت مردان خداست (داستان آن در سوره نمل آمده است).

قسمت دوم پرسش كه مربوط به نمونهاي از كرامت در جهان آخرت است، چندان روشن و شفاف نيست. اگر منظورتان اين است كه آيا در آخرت نيز كرامات ظهور پيدا ميكند بايد گفت، هدف از معجزات و كرامات از طرف مردان خدا، ارشاد وهدايت انسانها و زدودن شك از فضاي سينه آنها و نشان دادن گوشهاي از قدرت و عظمت الهي بوده و با اين كار ميخواستند بر انسان اتمام حجت نمايند تا عذري در ايمان نياوردن و گمراهي برايشان باقي نماند و اين امر و هدف مربوط به دنياست نه آخرت.

و اگر منظور اين باشد كه كرامتي كه در دنيا انجام گرفته ولي در مورد امور آخرتي است بايد گفت، در اين مورد نمونههاي زيادي داريم. مثل كنار رفتن پرده از جلو چشم فردي كه به امام سجاد(ع) عرض كرد، امسال حاجي زياد است و با كنار رفتن پرده و باز شدن چشم حقيقت بين آن فرد، تعداد زيادي از مردم را كه مشغول طواف به دور خانه خدا بودند به شكل حيوانات مختلف ديد و تنها تعداد كمي را به شكل انسان.

و يا در مواردي با تصرف و اعمال قدرت امام(ع) چشم برزخ بين عدهاي باز شده و بهشت و جهنم برزخي را ديدهاند [در اين باره ميتوانيد به كتاب معاد و داستانهاي شگفت شهيد دستغيب شيرازي به كتاب معادشناسي علامه تهراني و نيز كتاب نشان از بينشانها كه شرح زندگاني مرحوم حسنعلي نخودكي است مراجعه نماييد]مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.