-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:31983 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر خداوند بيشتر از تكليف انسان بر او تكليف نميگذارد، پس چرا بعضي از مشكلات طاقتفرسا مثل كنترل قواي شهواني براي او گذاشته كه اين همه سخت و سنگين است؟خداوند تمام دستورات ديني را بر مدار فطرت و عقل و توان فيزيكي و فكري بشر تنظيم كرده و هيچ نوع تحمليي در احكام او نيست و هيچ كسي را به اعمال شاقّه و طاقتفرسا و بيش از حدّ توانش مكلف نميكند و كنترل قواي شهواني نيز طاقتفرسا و خارج از حدّ توان نيست. بلكه خدايي كه غريزه جنسي را مثل ديگر غرايز در نهاد بشر به وديعه سپرده است، راههاي استفاده، كنترل و تعديل آنها را نيز بيان نموده و به خوبي نشان داده است. آنچه باعث ميشود كه كنترل قوّه شهوت مشكل به نظر آيد، عملكرد خودِ ما است. يعني ما با اعمال بد، افكار بد، حركتهاي ناشايست، معاشرت با افراد نادرست، تخيّلات نامطلوب، ديدن مجلّات و عكسهاي مبتذل و... در درون خود سيل شهوت را به خروش واميداريم و وجود خود را به آن سيل عظيم و خطرناك ميسپاريم و در نتيجه نميتوانيم در برابر آن مقاومت كنيم و فكر ميكنيم كه اين تكليف طاقتفرسا است. غافل از اين كه اين خود ما هستيم كه پيشاپيش، مقدمات طغيان شهوت را فراهم ميآوريم و با نگاههاي نامشروع و آزادانه و ديگر حركتهاي زننده، آتش شهوت را شعلهورتر ميسازيم. در حدي كه خودمان در آن ميسوزيم. اگر هر جواني در راههايي كه اسلام براي كنترل و پيشگيري و تعديل غريزه شهوت هموار كرده است، حركت نمايد، هرگز اين نيروي ذاتي، طغيان نميكند و از حد اعتدال خارج نميشود و چون مركب افسار گسيخته به هر سو نميرود و بر شخص فرمان نميراند و عقل و هوش و ذكاوت و انديشه و عقيده او را اسير خود نميسازد. بلكه انسان با اعمال صحيح و تربيت مكتبي ميتواند امير شهوت خود شود. افزون بر آن، استمداد از خدا و پناه بردن به رحمت و انس با قرآن و دعا به ويژه حاضر و ناظر دانستن خدا در همه حال و بر همه اعمال، در اين جهت كمك خوبي براي انسان است. و در كنار آنها، اقدام سريع به ازدواج آخرين چاره كار است. در اين جهت هم نبايد در بعد اقتصادي و تأمين معاش ترسي بر دل راه داد بلكه با توكل جدي به خداي مهربان، ميتوان از رنج تجرّد رها شد و بر نيروي شهوت پيروز گشت و آن را تسليم خود ساخت و در اين مسير نبايد از فقر و فلاكت و... نگران شد، چون خداوند متعال براي تأمين مخارج ازدواج وعده خاصّي داده و متعهّد شده است كه اين دسته از مردم را از فضل خود غني و بينياز سازد.

{P -ر.ك: سوره نور، آيه 32. P}مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.