-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

وقتي كه شيطان از درگاه خدا رانده شد، چگونه وارد بهشت شد تا آدم و حوا را گول بزند؟ ميگويند وارد شكم مار شد و از اين طريق وارد بهشت شد. آيا درست است؟

اين سؤال و اشكال، ناشي از اين است كه پنداشتهايم بهشتي كه در ابتداي خلقت، آدم و حوا در آن قرار گرفتند، بهشت جاويدان آخرتي بوده است. اين پندار صحيح نيست، زيرا آدم و حوا در باغي از باغهاي سرسبز دنيا قرار گرفتند. كلمه جنت به معناي باغي است كه پر از سبزي و درخت است. در بهشت موعود قيامت، نعمت جاوداني است و هر كس داخل آن شد، جاودان در آن ميماند. در آن جا نه وسوسههاي شيطاني است و نه نافرماني خدا. در تأييد اين مطلب امام صادق(ع) فرمود: جنة من جنات الدنيا يطلع فيها الشمس و القمر و لو كان من جنان الاخرهما خرج منها ابداً؛(1) بهشت آدم باغي از باغهاي دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن ميتابند. اگر بهشت جاودان بود. هرگز آدم از آن بيرون رانده نميشد.

بنابراين اگر بهشت آدم و حوا در دنيا و باغي از باغهاي سرسبز دنيا بوده، ورود شيطان و وسوسهها به آن جا اشكالي ندارد،(2) و شيطان ممكن است به هر شكلي درآيد. بنابراين اگر در روايات آمده كه ابليس در دهان مار به بهشت داخل شد،(3) بدين معنا است كه ابليس كه از جنس جن است، ميتواند به اشكال مختلف درآيد.

در روايت آمده است: شيطان به هر صورتي ظاهر ميشود، مگر در صورت پيامبر و وصي پيامبر(4)

پي نوشتها:

1 - تفسير نمونه، ج1، ص 187، به نقل از نورالثقلين، ج1، ص 62.

2 - تفسير نمونه، ج1، ص 186، با تلخيص و اضافات.

3 - بحارالانوار، ج11، ص 190.

4 - علي رضا رجالي، جن و شيطان، ص 50، به نقل از سفينةالبحار، ماده شطن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.