-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان چگونه مي تواند از هواي نفس و وسوسهء شيطان دور باشد؟

بي شك در وجود انسان غرايز و اميال گوناگوني وجود دارد كه همهء آن ها براي ادامهء حيات ضروري است , اما اگر اين غرايز از حد خود تجاوز كند و بر وجود انسان حاكم شوند و زمام اختيار را از او بگيرند, اين نوعي پيروي از هواي نفس و بت پرستي است كه از بت پرستي خطرناك تر است .

قرآن مجيد مي فرمايد:

نفس خويش را معبود خود قرار داده است جهدايت كني ياج به دفاع از او بر خيزي ؟>.

گمراه ترين انسان كسي است كه تمايلات خويش را با هدايت هاي الهي پيوند نزده باشد. قرآن مي فرمايد:

هدايت خداوند برخوردار باشد؟...>.

در جاي ديگر مي فرمايد:

منحرف مي كند...>.

]با هواي و آرزو كم باش دوست چون يضلّك عن سبيل اللّه اوست (1).

]حضرت علي 7مي فرمايد:

را بخورد>. نيز فرمود: (2)

كوتاه سخن اين كه هوي پرستي , نه همگام دين و نه همراه عقل است , چنان كه حضرت علي 7فرمود: . بنابراين , انسان بايد آرزوهاي خويش را كنترل كند. براي هر چيزي حدّي مقرّر شده است كه اگر از آن حدّ خارج شود, از نظر اسلام نكوهيده و ناپسند است .(3) در اين ميان نقش اخلاق و تقويت ايمان و

اراده و قدرت انتخاب و آگاهي در تعديل غرايز و به دست گرفتن لجام نفس و مبارزهء با هواهاي نفساني , بسياررازنده و مفيد مي باشد, زيرا علم اخلاق , علمي است كه راه كنترل و هدايت غرايز را به ما مي آموزد تا انسان بتواندغرايز را از طريق درست و مشروع , ارض نمايد و راه طغيان را بر آن مسدود كند. انسان توانايي چنين كاري را دارد,چون خداوند متعال به او اراده و اختيار داده و راه خير و شر را به وي نمايانده است . اين انسان است كه با اختيار وآزادي كه دارد, راهش را انتخاب مي كند.

پاورقي1 مثنوي معنوي , دفتر اول , ص 151

(پـاورقي 2.فهرست غرر, ص 425 شماره 1029

(پـاورقي 3.آيةاللّه مهدوي كني , اخلاق عملي .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.