-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32169 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

دربارة بي بند و باري توضيح دهيد. اين مطلب درست است كه مي گويند شيطان در هر روز دو بار دست خود را بر سر آنان مي كشد؟ چه كاري كنيم كه شيطان از ما فرار كند؟

سبك شمردن دستورهاي خدا و بي توجهي به آن ها انسان را به لاابالي گري و بي بند و باري ميكشاند. كساني كه به دستور خدا كه در قرآن و روايات آمده است، اهميت مي دهند و آن ها را مو به مو انجام مي دهند، دچار بي بند و باري نمي شوند. كسي كه به نماز اهميت نمي دهد يا آن را درست و به موقع نميخواند، كساني كه دنبال هواپرستي و شيطنت هستند و به اموال و ناموس مردم تجاوز مي كنند و حد و حدود انساني و اسلامي را مراعات نمي كنند، گرفتار شدايد دنيوي و اخروي خواهند شد.

در سورة نساء آمده است: خدا مي خواهد شما را [از آلودگي ها] پاكيزه كند، ولي كساني كه دنبال شهوت ها و عياشي ها هستند، تمايل فراواني به فساد و تباهي دارند. خدا مي خواهدكه گناهان شما را ببخشد، ولي انسان ضعيف النفس است و پيروي از هواهاي نفساني خويش را مي كند.[4]

و در سورة مريم مي خوانيم: فرزندان ابراهيم افراد خوب و پاكي بودند. اهل عبادت و سجده بودند، ولي بعد از آنان گروهي آمدند كهنماز را ضايع مي كردند و ازشهوت ها تبعيت مي كردند. اينان به زودي دچار عذاب خواهند شد مگر كساني كه توبه كردند و ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.[5]

بي بندو باري بالاخره انسان را دچار بدبختي و عذاب مي كند. اين گونه افراد مود تأييد شيطان اند، چون هر كس در مسير خدايي و انساني گام بر ندارد، خواه در مسير شيطان گام مي نهد و نيازي نيست كه شيطان دست بر سر آن ها بكشد. اينان خود شيطان اند.

براي اينكه انسان ازشر شيطان سالم بماند، بايد به نمازهاي واجب اهميّت بدهد و راز و نياز با خدا داشته باشد.

ركوع و سجده هاي طولاني باعث غضب شيطان و دوري او و موجب رضايت خدا مي گردد. رسيدگي به محرومان و دستگيري از بيچارگان، چشم پوشي از ناموس مردم، پاكي دست و شكم از مال حرام ، قرائت قرآن و توجه به معاني و تدبر در آيات باعث دور شدن انسان از شيطان مي شود.2[4] نساء (4) آية 27 و 28.

2[5] مريم (19) آية 59.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.