-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

ـ اگر خداوند از همة اعمال انسان آگاه است، وجود كرام الكاتبين براي چيست؟

فرشتگان بيانگر عظمت و جلالت حق تعالي هستند، چنان كه در روايات آمده است. علاوه بر آن نظام طولي هستي اقتضا دارد بين خدا و مخلوقات از جمله انسان واسطه هايي قدسي وجود داشته باشند. به بيان ديگر: نظام جهان دو قسم است: نظام طولي و نظام عرضي.

نظام عرضي شرايط مادي بهوجود آمدن يك پديده را تعيين مينمايد. به موجب اين نظام تاريخ جهان، وضع قطعي و مشخص مييابد و هر حادثه در مكان و زمان خاص پديد ميآيد و هر زمان و مكان خاص، ظرف حوادث معيني ميشود .

مقصود از نظام طولي عِلّت و معلول، ترتيب در آفرينش اشيا و به اصطلاح ترتيب در فاعليت خدا در مورد اشيا و صدور اشيا از ناحية او است.

حكمت پروردگار و قدّوسيت او اقتضا دارد كه موجودات رتبه به رتبه و پشت سر يكديگر نسبت به او قرار داشته باشند. از اين رو بايد گفت عظمت و جلالت الهي اقتضا ميكند بين او و انسان، موجوداتي قدسي و با ظرفيت باشند تا امكان ارتباط با خدا براي انسان وجود داشته باشد.

بعضي از فلاسفه گفتهاند: فرشتگان نفوس زميني و مدبّر عالم مُلك هستند.[19]

ابنسينا گفته: فرشته جوهري است ميان كردگار و اجسام زميني، كه ميانجي است.

فرشتگان از جمله كاتبان اعمال انسان و كارگزاران الهي هستند. به تعبير قرآن رسولان الهي هستند.

و جاعل الملائكه رسلاً[20].الله يصطفي من الملائكه رسلاً[21]؛خداوند فرشتگان را فرستاده هاي خود قرار داد.

پس فرشتگان، رسولان و مأموران خداوند در امور تكويني و تشريعي هستند، چون امور جهان بر اساس اسباب و علل و تدبير عالم به واسطة آنان صورت ميگيرد.

همانطور كه يك مملكت، رئيس و كارگزاراني دارد، مملكت الهي نيز اينگونه تمشيت شده است.

بناي خدا اين نيست كه تمامي كار را خودش انجام دهد و وسائطي فرار داده كه آنان كارها را انجام دهند.

3[19] عليرضا رجالي تهراني، فرشتگان، ص 20.

3[20] فاطر (35) آية 1.

3[21] حج (22) آية 75.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.