-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

تعريف جامع و كاملي از ملائكه بيان فرماييد.

قرآن كريم علاوه بر معرفي موجودات و نعمت هاي ظاهري و محسوس ، از آفريده هاي ديگر خدا نيز نام برده كه ما را ياراي درك حسي آنان نيست. دسته اي از اين موجودات ملائكه هستند. از آن جايي كه با حواس ظاهري درك نمي شوند، از ويژگي هاي وجودي و ماهيت ايشان نمي توان آگاهي يافت و تصويري يقيني از ايشان عرضه داشت. لذا هر فرقه و هر گروهي تعريف خاصي از ملائكه دارند.

بت پرستان مي گفتند. فرشتگان همان ستارگان سعد و نحس هستند كه زنده اند. فرشتگان سعد را فرشتگان رحمت و فرشتگان نحس را فرشتگان عذاب مي گويند.

مجوسي ها مي گويند. فرشتگان از نور زاده مي شوند و شياطين از ظلمت.

مسيحيان گفته اند: فرشتگان مجرّدند و مكان ندارند، بلكه نفوس ناطقه اي هستند كه در بدن ها قرار ندارند. اگر خون و پاك باشند، ملائكه اند و اگر بد و ناپاك باشند، شيطان اند.

بعضي از فلاسفه قديمي گفته اند: فرشتگان نفوس زميني و مدبّر عالممُلك هستند. به خوبان آنان ملائكه و به بدان آنان شيطان مي گويند.

متلكمان مي گويند: فرشتگان اجسام نوراني الهي الهي و نيكوكار هستند كه بر تصرّفات سريع و اعمال سخت وحيرت انگيز قادرند. مي توانند به صورت هاي گوناگون درآيند. آن ها عقل و فهم دارند و در آسمان ها هستند.

ملاصدرا، الهي قمشه اي، علامة طباطبايي، شهيد مطهري و بسياري ديگر از فلاسفة اسلامي معتقدند: از آياتي كه دربارة ملائكه آمده، استفاده مي شود آن ها موجوداتي پيراسته از پيوند هاي مادي و مجرّد از صفات جسماني اند. تزاحم و تضادي در كارها وصفات ذاتشان نيست.

خلاصة آن چه مي توان مطابق با قرآن و سنّت و عقل گفت، اين است : فرشتگان موجودات جسماني مادّي نيستند، بلكه مجرّدند و موجودات مجرّد ممكن است مجرّد برزخي يا مجرّد عقلاني باشند و يا به حسب مراتب فرق كنند.

از جمله موضوعات مهم اسلامي و معتقدات ضروري مذهب، ايمان به وجود ملائكه است. قرآن به اين موضوع آن قدر اهميّت داده كه در رديف ايمان به خدا و روز قيامت آن را شمرده است: پيامبر به آنچه خدا نازل كرده، ايمان دارد و مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان و كتابهاي آسماني و پيامبران الهي ايمان دارند.[7]

2[7] بقره (2) آية 285؛ عليرضا رجالي تهراني، فرشتگان، ص 19 به بعد، با تلخيص.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.