-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جنها از چه چيزهايي ميترسند، لطفاً توضيح دهيد.

جن چنانكه از مفهوم لغوي اين كلمه برميآيد، موجودي ناپيداست كه قرآن كريم مشخصات زيادي را براي او ذكر كرده است; از جمله: موجودي است كه از شعلههاي آتش آفريده شده و اين بدان معنا نيست كه واقعاً مانند آتش شعله داشته باشد; بلكه سرشت اوليه او از آتش بوده، مانند انسان كه از خاك خلق شده; يعني خلقت اوليّهاش از خاك بوده است.

جنها به طور طبيعي و عادي ديده نميشوند. اما گاهي در قالبهاي خاصي ظاهر ميشوند، چنانكه در داستان حضرت سليمانغ آمده است: وَ مِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِي.....يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـَرِيبَ وَ تَمَـَثِيلَ وَ جِفَانٍ كَالْجَوَاب;(سبا،12ـ13) و گروهي از جن پيش روي او به اذن پروردگارش كار ميكردند ... آنها هرچه سليمان ميخواست، برايش درست ميكردند: معبدها، تمثالها و ظروف بزرگ غذا تهيه ميكردند.

آنچه قرآن كريم دربارة جن فرموده، اين است كه آنها از آتش خلق شده، داراي تكليف و مسؤوليت هستند گروهي مؤمن صالح و گروهي كافر (جن، 11) داراي حشر و نشر و معاد (جن، 15) و قدرت ارتباط با برخي از انسانها (جن، 6) داراي قدرت زياد (نمل، 39) و قادر بر انجام برخي كارهايند (سبا، 12 و 13) و خلقت آنها قبل از خلقت انسان بوده است. (حجر، 27) و ...

عوام مردم، خرافات زيادي دربارة اين موجود ساختهاند كه با عقل و منطق سازگاري ندارد; از جمله اينكه آنها را با اشكال غريب و عجيب و وحشتناك و موجوداتي دُمدار و سمدار، موذي و پرآزار، كينهتوز و بدرفتار ميتوان ديد كه ممكن است از ريختن يك ظرف آب داغ در يك نقطه، خانههايي را به آتش كشند! و يا اينكه از فلز ميترسند! و يا اينكه اگر سوزني به آنها آويزان كني، ديگر قادر به محو شدن ازچشم انسان نيستند! و موهومات ديگري از اين قبيل; در حالي كه اين خرافات، هيچ كدام در آيات قرآن و روايات اسلامي نيامده است.(ر. ك: تفسير نمونه، آية الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 25، ص 154ـ157، انتشارات دارالكتب الاسلاميه / تفسير الميزان، علامه طباطبايي، رحمهالله، ج 20، ص 42ـ50، مؤسسه الاعلمي، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.