-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32271 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ملائكه براي عبادت خلق شده اند. مگر خداوند نياز به عبادت داشت؟ مفهوم دقيق عبادت چيست؟ اتصاف آن به ملائكه چگونه است؟

معمولا شبهه نياز خداوند به عبادت موجودات و از آن جمله ملائك از آنجا پيدا ميشود كه ما درك دقيقي از حقيقت عبادت نداريم و هنگاميكه مي گوئيم عبادت، يك سلسله اوراد و اذكار ياهمان عبادت قولي به ذهنمان متبادر مي شود. بنابراين وقتيكه مي خوانيم كه ملائك براي عبادت خلق شده اند، تصور مان اين است كه آنها در گوشه اي از عرش سجاده و جانماز پهن كرده مشغول ذكر و ورد هستند!

لكن از نظر گاه عارفان، عبادت مفهوم بلند و وسيع دارد كه شامل همه اعمال و شؤون زندگي عبدت كننده مي شود، ازاين رو موجودات هستي در كوشش خستگي ناپذير خود بسوي لقاي يار در حقيقت مشغول عبادت و تسبيح هستند و ما از درك آن عاجزيم.

و ان من شيئ الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم

موجودات و پديده هاي هستي كه مظهر اسماء و صفات حق هستند، روي به اصل خويش دارند و بدان سوي در جهد و تلاش خستگي ناپذيرند. اين سير بسوي حق در اشكال متنوع و بيشمار خود مفهوم واقعي عبادت است تا آنجا كه عابد مظهر تام و تمام معبود گشته در او فاني مي شود بنابراين عبادت به معناي رشد و كمال است براي بنده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم و ليتمّ نعمته عليكم... ( خداوند از عبادت خود براي شما سختي و رنج نخواسته است بلكه مي خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام كند) در حديث قدسي مي خوانيم عبدي اطعني حتي تكون مثلي ا نا اقول كن فيكون حتي تقول كن فيكون ( بنده من مرا اطاعت كن تا مانند من باشي، من ميگويم باش مقصود همان رجعتي است كه اول امام حسين (ع) بعد حضرتامير (ع) و بعد حضرت رسول(ص) و بعد باقي ائمه رجوع مي نمايند .

برگرفته از : 1ـ معاد،استاد مطهري (ره)

پس ميشود تا تو نيز بگويي باش پس بشود) لازم به توضيح است كه اين تعابير نشانگر ارادة نافذ و مطلق است كه انسان به واسطه عبادت بدان مي رسد... العبودية جوهرة كنهها الربوبيه عبوديت جوهري است كه كنه آن ربوبيت مي باشد)

فرشتگان خداوند كه واسطه فيض و رحمت الهي هستند، هر كدام در مراتب وجودي خود عهده دار مسؤوليتي هستند و در طريق انجام شايسته آن كوشا و مجد و مرتبط با منبع فيض. يعني در عبادت مداوم و لاينقطع. پس عبادت اصل ذاتي موجودات است. نه اصل ذاتي خالق و معبود كه براي او نياز ايجاد كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.