-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32273 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راههاي پناه بردن ازشر شيطان به خدا چيست؟ (درهمه مكانها)

اما بدان خداوند مهربان كه خالق انسان است والطاف و عنايات او بيحد وحصر است، آگاه تر از هر كس به انسان است لذا اگر چه موانع ومشكلاتي رادرمسير هدايت و رشد انسان قرارداده است، اما از طرفي اگر نبود همين موانع ومشكلات توانمند شدن وقوت پيداكردن انسانها درعبور ازاين دامها ممكن نبود وهيچ انساني كامل نمي شد وبه قله هاي بلندانساني نمي رسيد. درواقع قله هاي بلند كمال انساني به معناي دفع اين موانع و پشت كردن به همين وسوسه هاي شيطان است . ازاين منظر اصل اين دامها وشرارتها مي تواند مايه ترقي و تكامل انسان باشد وانسانيت انسان وارزشمندي او نيز بهپاره كردن همين دامهاست.

اما درميدان كارزار با شيطان در مكانها وزمانهاي مختلف چگونه باشيم وباكدام اسلحه به جنگ اين دشمن قسم خورده برويم وپيروز ميدان باشيم؟

بهتر است پاي صحبت خالق مهربان نشسته وبه او كه به پيچيدگي هاي وجودما بهتر از خودمان واقف است گوش جان بسپاريم در سوره اعراف آيه 200 مي فرمايد :

َواِمّا ينزَغنَك مِن الشيطان نَزغٌ فَاستَعِذ بِالله انه سميع عليم

ترجمه وتوضيح مختصر : هر گاه از سوي شيطان دامي برايت پهن گرديد به خداوند پناهنده شو، بدرستيكه او صداي تو را شنيده وبه چگونگي حفاظت از تو داناست.

بنابراين اگر واقعاً درمعرض هجوم ابليس ملعون به خداوند پناهنده شويم، او بهترين وتنها پناهنده است ومانع صدمه شيطان خواهد شد.اما پناهندگي به خدا داراي اركاني است كه بدون آنها اين امرتحقق نمي يابد.

1- اينكه بدانيم براي ما غير خداوند كريم پناهگاهي نيست ودروادي مبارزه با شيطان رجيم هيچ تجهيزاتمقابله اي نداريم مگر سلاح اعتماد وتوكل و پناهندگي به خدا.

2- خود را در معرض هجوم لحظه به لحظه شيطان بدانيم وباور كنيم كه اساساً وجود ما ميدان مبارزه ميان لشكريان بدي و شيطنت و لشكريان خوبي وارزشها ست.

لذا خداوند درسوره شمس مي فرمايد : َونَفس وما سوّيها فَالهمها فُجورها َوتَقويها

به اين معنا كه وقتي نفس انسان ساخته شد پس ازآن ميداني براي هجوم الهامات زشت وشيطاني والهامات زيبا و رحماني قرارگرفت.

3- خداوند اصل ومنبع ومعدن تمامي قوتها دربعد ظاهر و باطن مي باشد لذا در اين مبارزه بي امان تمامي قوتها و سلاحهاي رفع تهاجم ازآن خداست واگر كسي ا زاو مسئلت كند محروم نخواهدگرديد.

شيطان را به عنوان دشمن آشكار خود بدانيم ومطمئن باشيم كه او مي خواهد انسان را ازمسيرهدايت گمراه نموده وبه شقاوت وبدبختي دائمي بكشاند وباوسوسه هاي خود و زيبا جلوه دادن زشتيها ولذتهاي زودگذر انسان را از لذتهاي دائمي وهميشگي محروم سازد. ]بعبارتي، هنر بزرگ شيطان تزيين است واز اين آرايش نهايت استفاده را مي برد واذ زين لهم الشيطان اعمالهم اگر اين هنر شيطان دقيقاً شناخته شود واز سويي نسيت به كمينگاههاي شياطين جن وانس معرفت لازم بدست آيد معني استفاده بهتر تحقق خواهد يافت[

شيطاني كه به فرمايش قرآن قسم خورده است كه به عزت تواي خدا كه تمامي بندگانت را گمراه مي كنم. مگر بندگان با اخلاص تو.

اگر در بحبوحة تهاجم شيطان و وسوسه هاي او با اين معرفت وبا چنين احساسي به درگاه خداوند پناه ببريم، مطمئناً خداوند حامي ما خواهد شد واگر او ازانسان حمايت كند هيچ قوت وتواني ياراي مقاومت درمقابل او را نخواهد داشت كه : لاحول ولاقوه الا بالله.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.