-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32285 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وعده شيطان چه بود كه خودش مي گويد من وعده دادم و خلاف كردم؟با تشكر از اينكه سؤال خود را با ما مطرح كرديد، در پاسخ به سؤال خوبتان عرض مي شود:خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا (1) هر كس شيطان را به جاي خداوند به عنوان ولي و سرپرست خود انتخاب كند زيان آشكاري كرده است. و در علت اين امر چنين مي گويد: يعدهم و يمنيهم و ما يعدهم الشيطان الا غرورا (2) شيطان پيوسته به آنها وعده هاي دروغين مي دهد، و به آرزوهاي دور و دراز سرگرم مي كند ولي جز فريب و خدعه كاري براي آنها انجام نمي دهد.

در آية ديگري از قرآن كريم در بارة وعدة شيطان چنين آمده است: الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء... والله واسع عليم.(3) يعني: شيطان شما را (به هنگام انفاق) وعدة فقر و تهيدستي مي دهد و به فحشاء (و زشتيها) دعوت مي كند.....و خداوند قدرتش وسيع (و به هر چيز) داناست.

در تفسير اين آية مباركه چنين آمده است: هنگام انفاق يا اداي زكات، شيطان شما را از فقر و تنگدستي مي ترساند (بخصوص اگر اموال خوب و قابل توجه بخواهيد انفاق كنيد) و چه بسا اين وسوسة شيطاني مانع از انفاق و بخشش مي گردد، و حتي ممكن است در اداي زكات و خمس و ساير انفاقهاي واجب نيز اثر بگذارد.

خدا به اين وسيله بشر را آگاه مي كند كه خودداري از انفاق به جهت ترس از تهيدستي، فكر غلط و از وسوسه هاي شيطاني است و چون ممكن است به نظر رسد كه اين ترس گر چه از ناحية شيطان است يك ترس منطقي است، بلافاصله مي گويد: و يأمركم بالفحشاء شيطان شما را وادار به معصيت و گناه مي كند. بنابراين ترس از فقر تهيدستي در هر حال غلط است زيرا شيطان جز به باطل و گمراهي دعوت نمي كند.

اصلا هر نوع فكر منفي و بازدارنده و كوته بينانه سرچشمه اش انحراف از فطرت و تسليم در برابر وسوسه هاي شيطاني است، اما هر گونه فكر مثبت و سازنده و محرك و آميخته با بلند نظري سر چشمه اش الهامات الهي و فطرت پاك خداداد است.

در تفسير مجمع البيان از امام صادق (ع) نقل شده است كه هنگام انفاق دو چيز از طرف خدا است و دو چيز از طرف شيطان است، آنچه از جانب خداست يكي آمرزش گناهان و ديگري وسعت و فزوني اموال است و آنچه از طرف شيطان است يكي وعدة فقر و تهيدستي و ديگري امر به فحشاء است.

در حاليكه قانوني كه خداوند در زندگي انسانها قرار داده است اينست كه با انفاق به روزي بيشتري مي رسند. حضرت علي (ع) در اين باره مي فرمايد: هنگاميكه در تنگدستي و سختي افتاديد بوسيلة انفاق كردن، با خدا معامله كنيد (انفاق كنيد تا از تهيدستي نجات يابيد).

و در آخر آيه مي فرمايد: والله واسع عليم در اين جمله اشاره به اين حقيقت شده كه چون خداوند قدرتي وسيع و علمي بي پايان دارد مي تواند به وعدة خويش عمل كند بنابراين بايد به وعدة او دلگرم بود، نه به وعدة شيطان فريبكار و ناتوان كه انسان را به گناه مي كشاند و چون از آينده آگاه نيست و قدرتي ندارد وعدة او جز به گمراهي و تشويق به ناداني نخواهد بود.(4)منابع و مآخذ:

1و2ـ قرآن كريم، مباركه نساء، آيه 119ـ120

3ـ قرآن كريم ، مباركه بقره، آيه 268

4ـ تفسير نمونه، زير نظر استاد محقق ناصر مكارم شيرازي، ج2، ص252و268

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.