-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32288 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در مورد خوابهاي الهي و شيطاني توضيح دهيد.طبق احاديث اهلبيت (ع) رويا به سه قسم تقسيم شده است كه فقط يك قسم از آن، مورد بحث است. مرحوم كليني در كتاب كافي به نقل از تفسير علي بن ابراهيم آورده است:

»... عن ابي عبدالله(ع) قال: الرؤيا علي ثلاثه وجوه: بشارة من الله للمؤمن و تحذير من الشيطان و اضغاث احلام«

{P - كافي، ج 8، ص 90، حديث 61. P}

حضرت صادق(ع) فرمودند: رؤيا بر سه قسم است: يكي خوابي كه در آن از خداوند بر مؤمنان بشارت است. دوم خوابي ترسناك كه از شيطان است و سوم خوابهايي كه فكر و خيالات و اوهام است.

پس در اين حديث و نظائر آن (كه از نقل آن به علت رعايت اختصار خودداري كردهايم) خواب را بر سه قسم تقسيم نموده كه يك قسم از آن رؤياي صادق است. سخن ما نيز از اين پس، پيرامون رؤياي صادق است.شرايط رؤياهاي صادق:

اين گونه نيست كه هر رؤيايي، رؤياي صادق و داراي بشارت و يا انزار باشد، بلكه رؤياي صادق داراي شرايطي است كه در برخي احاديث معتبر بيان شده است. در بخشي از يك حديث طولاني، امام صادق(ع) فرمودند: اما رؤياي صادق بعد از دو سوم شب و قبل از سحر است كه ملائكه نيز حاضر ميشوند، اين رؤياي صادق است و انشاءالله تخلفپذير نيست. مگر اين كه خواب بيننده، جنب باشد و يا بدون وضو خوابيده و نام خداي متعال را بر زبان جاري نكرده باشد.

{P - كافي، ج 8، ص 91، حديث 62. P}

حديث مذكور براي رؤياي صادق سه شرط ذكر نموده:

الف) رؤياي صادق در ثلث سوم شب (قبل از سحر) واقع ميشود.

ب) خواب بيننده بايد اگر جنب است غسل كند و اگر جنب نيست با وضو بخوابد.

ج) هنگام خوابيدن »بسم الله الرحمن الرحيم« بگويد.

با اين شرايط ملائكه حضور مييابند و در طول مدتي كه مؤمن خوابيده، ملائكه همراه هستند و اگر در اين حال خواب ببيند، آن رؤيا، رؤياي صادقي است كه انسان به آن خواهد رسيد ان شاء الله.

البته دستورات زيادي به هنگام خوابيدن نقل شده. مانند قرائت سوره توحيد، سه مرتبه و صلوات بر پيامبران و اولياي الهي

{P - به مفاتيح مراجعه شود. P}شرايط تعبير كنندگان خواب

از اين نظر كه همه مردم در مورد تعبير خواب اطلاعات كافي ندارند ناگزير بايد براي فهميدن تعبير خوابهاي خود به كساني كه عالم به تعبير خواب هستند مراجعه كنند. و چون رؤيا براي خواب بيننده سري از اسرار است لذا صاحب رؤيا نبايد رؤياي خود را براي هر كسي

مطرح نمايد. از اين رو در اخبار و احاديث و برخي آيات قرآن شريف براي تعبير كنندگان رؤيا شرايطي را در نظر گرفتهاند. صاحبان رؤيا بايد با در نظر گرفتن اين شرايط رؤياي خود را براي افراد مطرح نمايند. ما براي آگاهي بيشتر طالبين، چند نمونه از اخبار و احاديث و آياتي را كه در اين باره تأكيداتي دارند يادآور ميشويم:

1- از امام باقر (ع) نقل است:

كار هميشگي پيامبر خدا(ص) بود كه ميفرمود: رؤياي مؤمن بالاي سر او ميان آسمان و زمين در حركت است تا اين كه خود و يا ديگري آن را تعبير كند كه پس از تعبير گريبانگير او ميشود، پس خوابهاي خود را براي مؤمنين خردمند بازگو كنيد.

{P - كافي، ج 8، ص 336، حديث 529. P}

2- باز در همان كتاب به نقل از حضرت صادق (ع) آورده است:

عن ابي عبدالله (ع) قال: »قال رسول الله (ص): الرؤيا لا تقصّ الا علي مؤمن خلا من الحسد و البغي«

{P - كافي، ج 8، ص 336، حديث 530. P}

پيامبر خدا (ص) فرمود، رؤياي مومن به جز براي مؤمني كه از حسد و زنا به دور باشد مطرح نميشود.

3- خداوند متعال از زبان يعقوب به فرزندش يوسف در قرآن شريف چنين آورده است:

قال يا بني لا تقصص رؤياك علي اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدوّ مبين

{P - سوره يوسف، آيه 5. P}

يعقوب پس از آن كه رؤياي فرزندش يوسف را شنيد، به او گفت: فرزندم رؤياي خود را براي برادرانت بازگو نكن كه در مورد تو حسد ميورزند، شيطان هم براي انسان دشمني آشكار است.

ملاحظه ميفرماييد كه رسول خدا(ص) در حديث اول صاحبان رؤيا را از اين كه رؤياي خود را براي هر كسي نقل كنند جلوگيري فرموده و شرط تعبير كننده خواب را صاحب تعقل و درايت دانسته، و در حديث دوم، سه شرط ديگر به آن اضافه كرده و فرموده به جز براي مؤمني كه از حسد و ظلم دور باشد، رؤياي خود را نقل نكنيد، يعني تعبير كننده بايد مؤمن باشد آن هم نه مؤمن حسود و نه مؤمن ستمگر و بزهكار، بلكه مؤمني كه از رذايل اخلاقي پاك باشد و كينه و حسد به خود راه ندهد.

يعقوب(ع) نيز چون ميداند برادران يوسف افراد حسود و كينه توز هستند، يوسف صديق(ع) را از اين كه بخواهد خوابش را براي برادران خود نقل كند نهي ميكند.

از طرف ديگر همان گونه كه در حديث اول آمده، رؤيا تا قبل از تعبير دور سر صاحبش ميچرخد و به هر نحوي تعبير شود، همان طور عملي ميگردد.

بنابراين مسئله مهم در تعبير خواب اين است كه صاحب رؤيا به شرايط تعبير كننده خواب توجه كند و رؤياي خود را بإ؛ /هركسي در ميان نگذارد.تهيه كننده جواب: واحد پاسخ به سؤالات دفتر تبليغات اسلاميمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.