-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32383 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چگونه قانون عليت و هم چنين فطري بودن خداشناسي را اثبات كنيم ؟
الف ) قاعده عليت يكي از براهين بسيار نيرومند و خد شه ناپذ ير دراثبات وجود خداوند است و به شيوه هاي مختلفي از آن مي توان بهره جست . در عين حال براهيني نيز بر وجود خدا اقامه شده است كه مبتني براين برهان نمي باشد؛ مانند برهان صد يقين در تقرير علامه طباطبايي كه دركتاب ( ( نهاية الحكمه ) ) در مباحث ( ( الهيات بمعني الاخص ) ) ذكر شده است . ب ) تسلسل اقسامي دارد .بعضي از اقسام آن ( مانند تسلسل عددي ) محال نيست و مقدمه اثبات وجود خدا قرار نمي گيرد؛ ولي برخي از اقسام آن با شرايط معيني كه در كتاب هاي مفصل فلسفي ( همچون اسفار اربعه ) آمده است ،قطعاً محال مي باشد و بد ون هيچ خد شه اي مي تواند مقدمه در اثبات وجودخداوند قرار گيرد . در عين حال حكماء و فلاسفه اسلامي از زمان بوعلي به بعد براهيني بر اثبات وجود خداوند اقامه كرده اند كه متوقف بر استحاله تسلسل نمي باشد؛ به طوري كه حتي اگر تسلسل محال هم نباشد، وجود خداوند اثبات مي شود . اين مسئله از ابتكارات بزرگ فلاسفه اسلامي است وبا آن كه قرن هاي متمادي از آن مي گذرد، هنوز در اند يشه غربي اثبات وجود خداوند مبتني بر استحاله تسلسل است . ج ) فطري بودن خداشناسي نيزامري بد يهي و روشن است و هيچ ربطي به تلقين وعادت ندارد؛ زيرا تلقين وعادت در دايره زماني و مكاني محدودي صورت مي پذ يرد و به تدريج پديد مي آيد و سپس رنگ مي بازد . در حالي كه ( ( خدا باوري ) ) همزاد انسان است واز آغاز خلقت بشر بوده و در طول تاريخ هم چنان پايايي و دوام خويش راحفظ كرده است . در ميان ملل و اقوام مختلف و ارباب فرهنگ ها وتمدن هاي گوناگون نيز ظهور و بروز نيرومندي دارد و همواره اتحاد و آييسم حالت يك استثنا و خروج از قاعده را داشته است . اگر بخواهيم خدا باوري را مولود عادت و تلقين به حساب آوريم ، مثل اين است كه غريزه نيرومند جنسي را انكار نموده و وجود مناسبات و گرايش هاي جنسي را ناشي ازتلقين و عادت بدانيم . د ) بررسي عميق براهين ياد شده ، نيازمند يك دوره آموزش منطق و فلسفه مي باشد . در عين حال جهت آگاهي بيشتر منابع زيرمعرفي مي شود : 1- مقالات فلسفي ، ج 1 - 3(شهيد مطهري) 2- آموزش فلسفه ، ج 1 - 3 (محمد تقي مصباح يزدي) 3- جهان بيني در فلسفه ما(شهيد مطهري )4- اصول فلسفه و روش رياليسم ، ج 5 (شهيد مطهری) 5- علل گرايش به ماديگري( شهيد مطهري) 6- فطرت (شهيد مطهري) 7-هستي شناسي( موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)) 8- شرح مبسوط منظومه( شهيد مطهري) 9- الهيات شفا(شهيد مطهري) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.