-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32389 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

صداقت خداوند در قرآن را چگونه ثابت مي كنيد؟
بايد توجه داشت كه سخن گفتن خدا از شيون ربوبيت الهي و تدبير جهان و انسان بوده و براساس علم و حكمت و به منظور هدايت مخلوقات و فراهم كردن وسيله شناختهاي صحيح براي مخاطبان است و اگر فرض كنيم كه ممكن است برخي از گفته هاي وي مخالفت با واقع و حقيقت داشته باشد ( دروغ و كذب ) نمي توان بر آن ها اعتماد كرد و اين مطلب خلاف حكمت الهي است كه مي خواهد انسانهابر گفته هاي او اعتماد و تكيه كرده راه صلاح و اصلاح را در پيش گيرند .بنابراين از آنجا كه لازمه دروغ و كذب عدم اعتماد به سخنان خداوند است و اين باغرض و حكمت الهي - كه هدايت مخلوقات و فراهم ساختن وسيله شناختهاي صحيح براي آنان است - ناسازگار است ، تمامي گفتار خداوند متعال صادق وراست خواهد بود، ( مصباح يزدي ، محمدتقي ، آموزش عقايد، سازمان تبليغات اسلامي ، تهران ، چاپ ششم ، بهار 1370، ج 1 - 2، ص 117 ) . علاوه بر آن كه بايد توجه داشت از آنجا كه كذب صفتي زشت و قبيح بوده و همچنين بيانگرنوعي نقص و احتياج در گوينده آن است از ساحت مقام ربوبي به دور است چراكه اولا خداوند متصف به صفات ناپسند نيست بلكه چنين صفاتي از او سلب مي شود و ثانيا نقصي و احتياجي در خداوند نيست تا نعوذبالله گفتاري كذب ازاو صادر گردد .بلكه از آنجا كه هر صفت كماليه و نيكويي در خداوند به نحوكاملتر وجود دارد، صادق ترين گوينده ها خداوند متعال است چنانكه خود نيز به اين حقيقت در اين آيه شريفه اشاره فرموده است : ( ( ... و من اصدق من الله حديثا ) ) : ( ( ... و راستگوتر از خدا در سخن كيست ؟ ) ) ، ( نسا / 87 ) اي همايي كه همايان فرخي از تو دارند و سخاوت هر سخي اي كريمي كه كرمهاي جهان محوگردد پيش ايثارت نهان اي لطيفي كه گل سرخت بديداز خجالت پيرهن رابردريد ( مثنوي دفتر پنجم ، ابيات 4092 - 4090 ) ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.