-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32607 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

آيا دانشمندان علوم طبيعي و تجربي به خداوند يگانه اعتقاد دارند؟
اصل اقرار به وجود خدا و اينكه جهان هستي را آفريدگاري هست حكيم ، دانا و توانا ، جزء فطرت هر بشر است يعني فطرت اوليه ي بشر ، خود به خود به اين معني اعتراف- دارد كه هيچ مصنوعي بدون صانع و هيچ مؤسسه اي بدون مؤسس و هيچ اداره اي بدون - مدير نيست و از اين راه پي مي برد كه اين جهان هستي را كه در هر گوشه اي از آن آثار نظم و حكومت و قدرت آشكار است خالق و آفريدگاري حكيم و توانا دارد ، بسياري از مخترعين و مكتشفين و دانشمندان علوم تجربي ، از قبيل نيوتن كاشف قانون جاذبه ي عمومي ، پاسگال دانشمند رياضي و فيزيك و ليسته عالم طبيعي و توماس داويد پاركس متخصص تحقيقات شيميايي و غير آنها ، اعتراف به وجود خدا داشته اند و در اين زمينه سخناني دارند مثلاً نيوتن مي گويد ما با مطالعه ي گوش مي فهميم كه سازنده ي آن قوانين مربوط به صورت را كاملاً مي دانسته و از مطالعه نظم افلاك به حقيقت بزرگي كه آنها را طبق نظم مخصوصي اداره مي كند پي مي بريم و ليسه عالم طبيعي مي گويد من اثر او را ( خدا را ) در تمام مخلوقات و موجودات مشاهده نمودم و در تمام اين مخلوقات حتي در كوچك ترين آنها ، در آن موجوداتي كه ابداً به چشم ديده نمي شود چه قدرت و قوتي بكار رفته و چه عقلي چه كمال غيرقابل و صفي در آنها ديده مي شود .
و اگر بعضي از مخترعين و دانشمندان علوم تجربي به ظاهر منكر اصل خدا مي شود آنها نيز در هنگام اضطرار و موقعي كه دستشان از همه ي اسباب عادي كوتاه مي گردد و خود را كاملاً بي چاره مي بينند قلب و دل و جان آنها متوجه همان قدرت يعني همان آفريدگار جهان مي شود و از استعداد مي كنند تا به آنها كمك كند .
ضمناً در اين زمينه مطالعه كتاب « اثبات وجود خدا » بسيار سودمند است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.