-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32759 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي « لااله الااللَّه » چيست؟
معناي اين جمله اين است كه هيچ معبودي به جزء خداوند شايسته عبادت و پرستش نيست . اين امر ، در سرلوحه تعاليم انبياي الهي بوده در طول تاريخ بشري ، انسان معبودها و خدايگاني داشته است كه در تعابير قرآني و روايات معصومين ( عليهم السلام ) در چهار دسته كلي مي گنجد :
الف : نفس و هواهاي نفساني .
ب : دنيا و جلوه هاي آن .
ج : مردم و حرف هاي آنان .
د : شيطان و وسوسه هاي او .
اين جمله كوتاه « لااله الاّاللَّه » امّا عميق و پربار ، به معناي كنار زدن اين خدايگان از لحظه لحظه زندگي انسان و جامعه انساني و آنها را جهت و محرّك قرار ندادن و تنها و تنها خداوند را به عنوان محرّك و جهت حركت انسان و جامعه انساني در همه اعمال و حالات و شؤون مختلف ، در نظر گرفتن است . بزرگان معناي ديگري نيز براي اين جمله عميق گفته اند و آن اينكه :
در حقيقت انسان هيچ گاه خدايي جز خداوند را نپرستيده و مراد انسان ها جز خداي يگانه نبوده است . چرا كه انسان هميشه به دنبال كمال و خوبي است ، حال اگر به دنبال دنيا است ، گمان مي كند كه كمال در برخورداري هر چه بيشتر از دنياست و اگر به دنبال قدرت است مي پندارد خواسته و كمال او همين قدرت است . غافل از اينكه اگر تسلّط بر كشوري را هم به او بدهند ، به دنبال تسلّط بر بخشي از زمين است حتّي اگر تسلّط بر تمام كره زمين را به او بدهند ، باز به دنبال بسلّط بر كرات ديگر و فضا خواهد بود . خواستن او توقف نمي كند او به دنبال بي نهايت است ؛ به دنبال كمال مطلق است ؛ ولي خود نمي داند و به اصطلاح در تعيين مصداق دچار اشتباه مي شود و به عنوان مثال به دنبال اقتدار سياسي مي رود . بنابراين ، همه انسان ها به دنبال مطلق و بي نهايت يعني خداي متعال هستند امّا خود نمي دانند و از اين رو در حقيقت ، معبود يگانه انسان ها تنها خداي يكتا است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.