-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3278 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

طبق آيات 6 و 7 سورة بقره اگر كسي ايمان به غيب نداشته باشد، به عذابي سخت وعده داده شده است. حال كسي كه با انديشيدن به اين نتيجه رسيده باشد، آيا انديشيدن جرم است؟

در ابتدا بايد بدانيم كه در اسلام نه تنها انديشيدن جرم نيست، بلكه خداوند در قرآن تمام انسان را به انديشيدن دعوت كرده است و حتي گاهي اوقات انسان ها را توبيخ مي كند كه چرا انديشه نمي كنيد. اما آنچه در سوره بقره آمده، با آنچه مورد سؤال است، كاملاً متفاوت است.

در آيات ابتدايي سوره بقره خداوند وصف مؤمنان را بر مي شمارد كه هم ايمان به غيب (خدا، فرشتگان، امداد الهي، رستاخير و ...) دارند و هم كردار نيك (نماز، زكات، بخشش و ...) انجام مي دهند.

اما كافران (كساني كه به خدا و ... اعتقاد و باور ندارند و حقيقت را كتمان مي كنند و از آن روي بر مي گردانند) و اعمال نيك و صالح ندارند، پيامبد كارشان در آيات بيان شده كه از جمله عذاب در جهان آخرت است.

كاملاً روشن است كسي كه از حقيقت روي بر مي گرداند و آن را انكار مي كند و يا به معناي دقيق تر آن را كتمان كرده و مي پوشاند (كفر) با كسي كه ايمان و عمل صالح و شايسته دارد، برابر نيستند.

چنين كساني كه با تمام وجود قصد انكار حقيقت را دارند و ايمان به رستاخيز نيز ندارند، برايشان مساوي است كه آن ها را از آخرت و عذاب اخروي بيم دهند يا ندهند. در هر دو صورت ايمان نخواهند آورد (همان گونه كه در آيه شش سوره بقره آمده است). آن ها قلب و دل حقيقت بين ندارند و بر گوش ها و چشم هايشان پرده اي قرار دارد كه حقيقت را درك نمي كنند (زيرا خود اين گونه خواسته اند).

نكتة آخر: نقش ايمان به خداوند و اعتقاد به رستاخيز وحساب و كتاب اعمال انسان در آخرت، در كردار و رفتارهاي انساني، بدون هيچ ترديدي بسيار مؤثر است و به همين جهت در قرآن بر نقش ايمان و باور و اعتقاد بسيار تأكيد شده است.

در واقع بدون ايمان، رفتار هاي شايسته و اعمال خوب در معرض تهديد بسيار و جدي قرار دارد و متزلزل است.

با توجه به مطالبي كه بيان شد، به خوبي روشن است كه اين آيات با آزادي انديشه هيچ منافاتي ندارد و اگر كسي با انديشه آزاد به انكار خدا و قيامت و ... رسيده باشد، موضوع ديگري است كه بحث مستقل و جداگانه اي مطلبد كه آيا اصولاً چنين چيزي امكان دارد؟

اگر امكان داشته باشد، چگونه است و حكم آن چيست؟ در صورتي كه اعمال خوب و شايسته نداشته باشد، چطور؟

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.