-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32814 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا آفرينش كه به وسيله خداوند صورت مي گيرد داراي نقص نيست؟
نقص و كمال ، يك امر نسبي است ، يعني يك چيز به لحاظي مي تواند كامل باشد و به لحاظي ديگر ناقص ، موجودات عالم ، كه سخت ناقص اند و خداوند آنها را مي آفريند تا به سوي كمال حركت كنند ، گرچه نسبت به هدف نهايي كه به سوي آن در حركتند ناقص اند ، ولي نسبت به مرحله اي كه خداوند آنان را در آن مرحله آفريده است نقصي ندارند . براي روشن شدن مطلب مثالي مي آوريم : بنّايي ماهر شروع به ساختن خانه اي و ديواري از اين خانه را مي سازد . از اين لحاظ كه هنوز خانه كامل نشده مي توان گفت كه اين ديوار ناقص است ، اما از اين لحاظ كه ديواري است محكم و درست بايد گفت كار بنّا نقص و كاستي ندارد در برابر او ، بنّايي است ناماهر كه نمي تواند ديوار را درست و راست بالا ببرد . درباره جهان و اجزاي آن نيز بايد چنين گفت . يك نطفه ، كه خداوند آفريده ، از آن جهت كه در مرحله نطفه است هيچ نقصي ندارد و تمام آنچه را بايد ، داراست ، ولي نسبت به كمالات انسان كامل ناقص است . با اين توضيح نمي توان گفت كار خداوند ناقص است . اين كه چرا خداوند از آغاز موجودي را مي آف ريند و از طريق حركت او را كامل مي سازد يا از طريق بخشيدن اراده و اختيار او را توانا مي سازد كه خود را كامل كند و از همان نخست ، با اين كه مي تواند ، موجودي را كامل نمي آفريند ، مربوط به اراده و مشيت اوست . خداوند موجوداتي مانند فرشتگان نيز دارد كه از هر جهت در نوع خود كاملند . ولي انسان را چنين آفريده كه داراي استعدادهايي باشد و بردن اراده و اختيار و حركت استعدادهاي خويش را به فعليت برساند و شايسته دريافت مواهب و عنايات خداوند گردد . هستي چنين موجودي نمي تواند در اين جهان پايان پذيرد ، بلكه هستي اش گسترده است و تا جهان آخرت گسترش مي يابد و در واقع هدف اصلي آفرينش اين موجود ، جهان ديگر است و اين جهان مقدمه اي است براي تكامل معنوي و روحي او .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.