-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32846 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مختصري درباره خرافات توضيح فرماييد؟
سخنان بيهوده و پريشان كه ناخوشايند باشند. عادات مألوفه و شيوه هاي متبعه اي كه نه بر مبناي عقل و خرد و نه بر پايه شرع و شريعت، بلكه به استناد خوابي كه كسي ديده باشد يا عادتي كه از گذشتگان به يادگار مانده باشد. اين صفت را در انسان مي توان به انحراف حالت دين جويي وي مستند دانست.
اسلام در بدو ظهور خود با تمام قدرت، با اين شيوه غلط به مبارزه برخاست.
انسان را به ياد عقل در پرده كشيده اش آورد. و در صدد برآمد كه فكر وي را از اوهام و خرافات و عقايد بي اصل واساس برهاند و وي را به پيروي از عقل و منطق متوجّه سازد. جامعه جاهليّتِ آن روز، سخت اسير موهومات بود. اين حالت، وي را از شكوفا شدن و به فعليّت رسيدن عقل بالقوه اش باز مي داشت. قرآن با نداي بيدار كننده توحيد، وي را به خود آورد. قرآن غل و زنجيرهايي كه خود به دست خويش برگردن و دست و پا فكنده بود، بگشود(1).

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره اعراف، آيه 157.

ـ1748ـ
مردم را از پيروي عادات پدران به پيروي عقل و خرد سوق داد(1). به آنها فهمانيد كه چه كسي قادر است آدمي را از سختي ها و محنت هاي روزگار و بن بست هاي زندگي نجات دهد. به آنها آموخت كه بايستي در حوادث ناگوار به چه كسي پناه برد. كدام شخصيّت قادر و مهربان و آگاه،شايسته است كه وي را به ياري بخواني و نداي تو را بشنود و تو را پاسخ گويد(2).
انسان را از بندگي بندگان آزاد ساخت و به بندگي آفريدگار خويش كشانيد و رشته وابستگي به هزاران اميد هوم از او بگسست و او را به پناهگاهي بايسته و شايسته ربط داد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره بقره، آيه 170.
2 - سوره اعراف، آيه 194.

ـ1749ـ
             انسـان و نفـس
             خــرافات                         صبر و عطسـه                          

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.