-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32863 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مابايد كارها را براي خلق خدا انجام دهيم يا براي خدا ؟ اگر براي خداست پس چرا مردم بارها اين ضرب المثل را بكار مي برند كه اول خلق خدا ، لطفاً دراين خصوص توضيح دهيد.
كارها يي كه هر انساني انجام مي دهد يا در ارتباط با خداست مانند عبادات ، روزه ، شغلهاي آزاد ، كاسب ها و000 ومانند مادران وخانمهايي است كه درخانه كارهاي مربوط به خانه را اعم از شوهر داري ، تربيت فرزند ،آشپزي و000 انجام مي دهند يا كارهايي است كه مربوط به خود شخص مي شود مانند لباس پوشيدن ، تحصيل و000
از طرفي كار دراسلام عبادت است وطبق تصريح انبياء وامامان عليهم السلام ، اگر كسي درراه بدست آوردن روزي بميرد يا كشته شود شهيد محسوب مي شود وعبادت منحصر در نماز وروزه وحج وساير افعال عبادي نيست .
حال باتوجه به مطالب فوق مي گوييم :
1- كارها وافعالي كه مستقيماً درارتباط با خداست مانند نماز و روزه و000 حتماً بايد با قصد قربت واز روي اخلاص صورت گيرد والا ريا ومردود وباطل است.
2- كارهايي كه درارتباط با مردم وافراد اجتماع يا افراد خانواده اعم از كار درخانه يا در بيرون از خانه اگر به قصد انجام وظيفه وبدست آوردن روزي حلال باشد عبادت محسوب مي شود .
3- كارهاي شخصي انسانها هم اگر لغو وبيهوده ومعصيت نباشد اگر بخاطر رضاي خدا وانجام وظيفه انجام گيرد عبادت محسوب مي شود.
لازم بذكر سات كه انجام كارهاي جمعي وفردي اگر چه درظاهر براي بدست آوردن روزي يا رضايت افراد خانواده يا ديگران است ولي اگر دراصل بخاطر رضاي الهي وانجام وظيفه باشد عبادت محسوب مي شود .
درانجام كارها هم مي توان كار رابراي مردم انجام داد وهم به قصد انجام وظيفه ، چراكه اگر كاري انجام نگيرد پولي بدست نخواهد آمد وهمسر وفرزندان راضي نخواهند بود. پس انجام كار به قصد انجام وظيفه عبادت است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.