-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:32947 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

- فلسفه بوجود آمدن جهان چيست ؟ و آيا خدا اين همه موجودات و كائنات را آفريد براي عبادت خود ؟
هدف از آفرينش جهان بحثي است كه به كرامت در كتابهاي درسي مدارس تا دانشگاه ها بصورت خاص و عام به آن پرداخته شده است . آري واقعيت بزرگتر و عميق تر از مفاهيم اندكي است كه ما از ظاهر كلمات و جملات در ذهن خويش تصور مي كنيم . بايد خالق را بشناسيم تا با رفتارش و اخلاقش و اهدافش آشناشويم و اين نيازمند مطالعات و تفكرات شماست . بيشتر از آنكه جملات را در كتابها مطالعه كنيد , در آيات و فصول طبيعت و گرايشات حسي و عقلي انسان به زيبائي و زيبا پرستي و مفاهيم ادب و حكمت موجود در زندگي تفكر كنيد . خداوند به قول خودش گنجينه اي بود پنهان( پنهان چون بندگان را نيافريده بود ) پس خواست اين گنجينه عالي را بنماياند تا از نعيم بي شمار آن بهره مند شويم ؛ پس آفريد و آنگاه تمام مسائل آفرينش مطرح شد و آلان ما و شما هستيم و واقعا در عودت و باز گشت بسوي اوئيم . آري طي همين زندگي روزمره اي كه در دنيا داريم بسوي او باز مي گيرديم و ان شاء الله در زمره كساني باشيم كه به هدايت خدا در مسيري قرار گرفته ايم كه سر تا سر آن انعام و رحمت واستعانت است . عبادت , بزرگي و برده داري نيست . اشتباه ما در درك مفاهيم آيات و كلمات و ناتواني ما در شناخت واقعا افكار نا خوشايندي پديد مي آورد . بايد در آيات قرآن تفكر كنيد . بايد در گنجينه هاي پنهان در شخصيت و دل و اخلاق خودتان تفكر كنيد . ضمنا تفسير سوره حمد امام خميني «رحمه الله عليه » مراجعه فرمائيد و با مطالعه آن و تفكر به بهترين پاسخ خواهيد رسيد و كتاب انسان در قرآن از شهيد مطهري را مطالعه كنيد .
{ ما خلقت الجن و الانس الاليعبدون} : خلقت جن و انس براي معرفت و عبوديت خداست .
و نتيجه عبوديت يقين است : { و اعبد ربك حتي يا تيك اليقين }
ضمن اينكه خداوند به عبادت و بندگي ما نياز ندارد, اين ما هستيم كه به او نياز داريم .
منابع :
1- تفسير سوره حمد , امام حميني «ره »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.