-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

متن گفتار سسيل بويس هامان را درباره ي اثبات خدا براي من بنويسيد؟
خلاصه و قسمتي از متن گفتار « سسيل بويس هامان » كه در كتاب اثبات وجود خدا به قلم چهل نفر از دانشمندان نوشته شده است به قرار زير است :
قطره اي آب كه در زير ميكرسكوپ و دورترين ستاره اي كه با تلسكوپ مشاهده مي كنم ، مرا به حيرت و اعجاب مي دارد كه چقدر نظم و ترتيب در عالم طبيعت وجود دارد كه ممكن است براي آن قوانين - محكم و ثابت وضع كرد و حكم هر قضيه را قبل از حدوثش بيان نمود . اينكه بشر عمر خود را براي كشف قوانين طبيعي صرف مي كند فقط از اين جهت است كه به وجود و صحت آن قوانين مطمئن است و - بدون اين اطمينان تفحصات علمي بي فايده مي باشد . اگر فرض كنيم كه پيدايش پديده ها تابع قوانين طبيعي نباشند و تابع تصادف باشند ، همه ي تجربه ها بي فايده خواهند شد زيرا در تكرار تجربه اي معين نتايج مختلف به دست خواهد آمد و به معلومات بشر چيزي اضافه نخواهد گرديد .
پس در پشت اين نظم بايد قادر متعالي باشد چون بدون يك حكمت عالي وجود نظم و ترتيب امكان پذير نيست در همه جا قدرت خدايي مشهود است و هر قانون طبيعي كه كشف مي شود با صداي بلند مي گويد خدا واضع من است و بشر كاشف من .
همچنانكه دلائل علوم واقعي روشن و واضح است حضور خدا نير در سراسر زندگي روزانه من واضح است ما مي توانيم از ستارگان عكسبرداري كنيم و نقشه مدارهاي آنها را ترسيم نمائيم و يا از يك آميب در روي شيشه ميكرسكوپ عكسبرداريم ولي حضور خدا را با ترتيب فوق نمي توانيم ثابت كنيم فقط كسي مي تواند خدا را از نزديك مورد آزمايش قرار دهد و حضور او را درك كند كه به حضور خدا در همه جا ايمان داشته باشد و در اين صورت او همواره خدا را در پهلوي خود حس خواهد كرد اگر كسي نخواهد به ميكرسكوپ يا عكس آميب نگاه كند خواهد گفت كه آميب اصلاً وجود ندارد .
شايد دلايلي هم به اين ادعا بتراشد ولي اگر او در ميكرسكوپ نگاه كرد آميب را ببيند عقيده ي وي عوض خواهد شد و دلايلش از بين خواهد رفت .
در مورد خدا هم جريان چنين است مادامي كه كسي از توجه به خدا امتناع مي ورزد و در كارهاي خدا فارغ از شائبه و غرض نمي نگرد با صداي بلند خواهد گفت كه خدا وجود ندارد ولي وقتي كه - يك لحظه فقط به سوي او برگشت او را به چشم جان خواهد ديد و ديگر دم از انكار نخواهد زد .
البته اين يك تجربه ي شخصي است اگر كسي نخواهد متوجه خدا شود با هيچ دليل و برهاني نمي توان او را به قبول وجود خدا قانع كرد .
خدا براي كسي كه در طلب اوست ظاهر خواهد شد . بلي من به خدا ايمان دارم خدايي كه وجود من و جهان را آفريده است من چه در باطن و چه در پيرامون خود همه جا او را در حال - تجلّي مي بينيم .
{P - كتاب اثبات وجود خدا ص 257 به بعد . P}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.