-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33026 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند بزرگ ، ما را به مطالعه در آفرينش شتر فراخوانده است؟
يكي از شيوه هاي مؤثّر و تحسين برانگيز قرآن كريم گشودن درهاي معرفت به روي مخاطبان خويش ، فراخواني آنان به مطالعه در اسرار شگفت انگيز پديده هاي آفرينش است .
اساساً قرآن كريم ، به گونه هاي مختلفي ما را به دقّت در طبيعت و پديده هاي آن برمي انگيزد . سوگندهاي قرآن ، يكي از اين نمونه هاست ؛ معمولاً انسان ها به مقدّسات مانند : خدا ، پيامبر ، امامان معصوم و امام زادگان ( عليهم السلام ) يا كتب آسماني و . . . قَسَمْ مي خورند ؛ ليكن خداوند بزرگ در قرآن مجيد ، بيشتر به پديده هاي طبيعي مانند : خورشيد ، ماه ، ستارگان ، انجير ، زيتون و . . . سوگند ياد فرموده است . يكي از اسرار اين سوگندها توجّه دادن مردم به اهميّت اين پديده هاست .
مثال هاي قرآن نيز ، افزون بر شگفتي كه در قدرت انتقال مقاصد والا دارد و خود ، از ويژگي هاي ارزشمند اين كتاب آسماني است ؛ ما را به دقّت در ساختار و خصوصيّات پديده هاي مورد مثال همانند : عنكبوت ، سگ ، حمار و . . . فرا مي خواند .
خداي متعال ، خود درباره تمثيل هاي قرآن فرموده است :
« محقِّقاً خداوند از مثال زدن به پشه - اين موجود كوچك - يا برتر از آن ، اِبائي ندارد » .
{P - سوره بقره ، آيه 26 . P}
درباره انگيزه تمثيل هاي گونه گون نيز فرموده است :
« تحقيقاً ، در اين قرآن ، براي مردم هر نوع مثالي آورديم ؛ شايد متذكّر شوند » .
{P - سوره زمر ، آيه 27 . P}
گذشته بر اين ها ، قرآن كريم ، مردم را به انديشيدن در آفرينش آسمان ، زمين ، دنيا ، آخرت و . . . به صورت مجموعه اي از پديده هاي هستي ، فرا مي خواند . همان گونه كه توجّه ما را به مطالعه در چگونگي آفرينش برخي از موجودات ، مانند شتر برانگيخته است . بنگريد :
« افلاينظرون اِلي لابل كيف خلقت و . . . » ؛ آيا به شتر نمي نگرند كه چگونه آفريده شده است » .
{P - سوره غاشيه ، آيه 17 . P}
دقّت در ويژگي ها و شگفتي هاي آفرينش هر يك از موجودات ما را به قدرت و علم بي پايان خداوند رهنمون مي شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.