-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)
-آيا عمر جاودانه و آب حيات و اين كه حضرت خضر از آب حيات نوشيد و عمر جاودانه يافت درست است؟

(0)
-چه كسي در آخرت بهره مند وبي بهره مي باشدچرا؟(0)
-چرا ما نمي توانيم شناخت دقيق و كاملي از عالم , آخرت داشته باشيم ؟(0)
-با تامل و دقت در انسان و طبيعت روشن مي شود كه انسان همواره در پي دفع ضرر ازخود و جلب منافع است و از اين طريق حيات خود را حفظ كرده , به بقا ادامه مي دهد . امـا از آنـجـا كه دفع ضرر و جلب منفعت في حد نفسه نمي تواند انسان رابرانگيزد و به عمل وادار سـازد خـداوند اعمال را همراه با لذت يا رنج قرار داده است و انسان در پي لذت برمي آيد و مثلا با خـوردن و آشاميدن و زناشويي كردن لذت مي برد و از اين طريق در حقيقت حيات و بقاي خود را ادامه مي دهد . امـا اگـر فـرض كـنيم انسان نه دچار ضعف و بيماري شود و نه نابود گردد , كما اينكه در جهان آخـرت چنين است ديگر لذت ها فايده اي براي او ندارند , زيرا لذت ها در دنيا براي اين بودكه انسان تشويق به عمل شود تا به بقاي خود ادامه دهد . بنابراين چرا خداوندهمواره انسان را به لذت هاي گوناگون جهان آخرت وعده مي دهد در حاليكه اين لذت هادر آنجا فايده اي ندارند ؟(0)
-چـگـونه ممكن است امر جاويداني كه ابتداي آن روز قيامت است كه در آن آسمان و زمين از ميان مي روند , به بقاي آسمان و زمين مقيد شود ؟(0)
-چرا عدم ايمان به آخرت , موجب عذاب ابدي مي شود ؟(0)
-آيا انسان ها در آخرت هم مثل اين دنيا از اختيار برخوردارند؟(0)
-آخرين مرحله كمال انسان در آخرت چيست ؟(0)
-عقب ماندگان ذهني و كودكان در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-آيا در جهان آخرت با همين تركيب حاضر مي شويم ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:33080 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

وضع زمين به هنگام رستاخيز را شرح دهيد ؟
بـه هنگام رستاخيز در زمين زلزله عظيمي پديد مي آيد و آنچه در اندرون آن است بيرون مي ريزد (1) و اجزاي آن متلاشي مي گردد (2) و درياها شكافته مي شوند (4) وكوهها به حركت درمي آيند (5) و درهـم كـوبيده مي شوند (6) مانند تل شني مي گردند (7)و سپس به صورت پشم حلاجي شده درمي آيند (8) و آنگاه در فضا پراكنده مي شوند (9) واز سلسله كوههاي سر به آسمان كشيده جز سرابي باقي نمي ماند (10) . آيات مربوطه طبق شماره هاي مذكور ذيلا اشاره مي گردد :1 - ( زلزال / 2 و 1 ) : اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها . زماني كه زمين شديدا به لزه درآيد و زمين بارهاي سنگينش را خارج سازد . 2 - ( الحاقه / 14 ) : و حملت الارض و الجبال فدكتا دكه واحده . و زمين و كوههااز جا برداشته شوند و يكباره درهم كوبيده و متلاشي گردند . 3 - ( الفجر / 21 ) : كلا اذا دكت الارض دكا دكا . چنان نيست كه آنها مي پندارنددر آن هنگام زمين سخت درهم كوبيده شود . 4 - ( تكوير / 6 ) : و اذا البحار سجرت . و زماني كه درياها برافروخته شوند . 5 - ( كهف / 47 ) : و يوم نسير الجبال . و روزي كه كوهها را به حركت درآوريم . 6 - ( واقعه / 5 و 6 ) : و بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا . و كوهها درهم كوبيده مي شود و بصورت غبار پراكنده در مي آيد . 7 - ( مزمل / 14 ) : يوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيبا مهيلا . درآنروز كه زمين و كوهها سخت به لرزه درمي آيد و كوهها ( چنان درهم كوبيده مي شوندكه ) به شكل توده هاي شن نرم درمي آيد . 8 - ( القارعه / 5 ) : و تكون الجبال كالعهن المنفوش . و كوهها مانند پشم رنگين حلاجي شده مي گردد . 9 - ( طه / 106 ) : و يسئلونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعاصفصفا : و از تو درباره كوهها سوال مي كنند بگو پروردگارم آنها را متلاشي كرده بر باد مي دهد زمين را صاف و هموار و بي آب و گياه مي سازد . 10 - ( كهف / 8 ) : و انا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا . ما ( سرانجام ) قشرروي زمين را خاك بي گياه قرار مي دهيم . نباء : و سيرت الجبال فكانت سرابا . وكوهها به حركت درمي آيد و بصورت سرابي مي شود .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.